ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2014
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ - ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ - ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ (TISSUE)

Στον κλάδο των χαρτικών καθαριότητας και ατομικής υγιεινής δραστηριοποιούνται λίγες μεγάλες καθετοποιημένες μονάδες οι οποίες παράγουν ανεπεξέργαστο χαρτί tissue, μέρος του οποίου μεταποιούν σε τελικά προϊόντα, ενώ το υπόλοιπο το διαθέτουν σε τρίτους (επεξεργαστές). Περιορισμένος είναι και ο αριθμός των επιχειρήσεων που ασχολούνται με τα είδη ατομικής υγιεινής, οι περισσότερες των οποίων δραστηριοποιούνται στον εισαγωγικό τομέα. Αντίθετα αρκετές είναι οι επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται μόνο με την επεξεργασία χαρτιού tissue για την παραγωγή τελικών προϊόντων οικιακής – επαγγελματικής χρήσης.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή ανεπεξέργαστου χαρτιού tissue εμφανίζει ετήσιες διακυμάνσεις την τελευταία 15-ετία. Την περίοδο 2009-2013 ο όγκος της παραγωγής ήταν πτωτικός, με μέσο ετήσιο ρυθμό 3,8% (η μεγαλύτερη μείωση κατεγράφη το 2012). Για το 2014 εκτιμάται αύξηση της παραγωγής της τάξης του 5%. Η παραγωγή των τελικών προϊόντων tissue αυξήθηκε την περίοδο 1991-2011. Το 2012 παρουσίασε μείωση της τάξης του 5% ενώ το 2013 σημειώθηκε μερική ανάκαμψη (κατά 3% περίπου), τάση η οποία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2014. Μείωση παρουσιάζει και το μέγεθος της εγχώριας κατανάλωσης αυτών την περίοδο 2009-2013, με μέσο ετήσιο ρυθμό 2,6%, ενώ μικρή αύξηση της αγοράς εκτιμάται για το 2014. Η εγχώρια παραγωγή καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος της κατανάλωσης. Το ποσοστό εισαγωγικής διείσδυσης κυμάνθηκε στο 13% περίπου το 2013. Η εγχώρια κατανάλωση ειδών ατομικής υγιεινής (πάνες ακράτειας, παιδικές κλπ) δεν παρουσιάζει δραστικές μεταβολές ανά έτος, καθώς εξαρτάται κυρίως από το μέγεθος και τη διάρθρωση του πληθυσμού.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Βασικά Οικονομικά Μεγέθη - Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής
Ανακύκλωση Χαρτιού
Η Ζήτηση του Κλάδου Χαρτιού Υγείας - Καθαριότητας – Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
Στοιχεία Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Συνθήκες Ανταγωνισμού – Προϊόντα Ιδιωτικής Ετικέτας
Διαφημιστική Δαπάνη
Πωλήσεις Παραγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Πωλήσεις Εισαγωγικών Εταιρειών του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα
Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων
Χρηματοοικονομική Ανάλυση Παραγωγικών Επιχειρήσεων -Κερδοφορία Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Αποδοτικότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Ρευστότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Χρηματοοικονομική Διάρθρωση Παραγωγικών Επιχειρήσεων
-Δραστηριότητα Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Παραγωγικών Επιχειρήσεων
Κατάταξη Παραγωγικών Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Η Εγχώρια Αγορά των Προϊόντων Χαρτιού – Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής “Tissue”
Εγχώρια Παραγωγή Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Μερίδια Παραγωγής Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Εγχώρια Παραγωγή Τελικών Προϊόντων Χαρτιού “Tissue”
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές Ανά Χώρα Προέλευσης
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές Ανά Χώρα Προορισμού
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές Τελικών Προϊόντων Χαρτιού – Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής
“Tissue”
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές Τελικών Προϊόντων Χαρτιού – Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής
“Tissue”
Εμπορικό Ισοζύγιο - Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Τελικών Προϊόντων Χαρτιού – Υγείας – Καθαριότητας - Ατομικής Υγιεινής
“Tissue”
Εξωτερικό Εμπόριο – Εισαγωγές Ανά Χώρα Προέλευσης
Εξωτερικό Εμπόριο – Εξαγωγές Ανά Χώρα Προορισμού
Εγχώρια Αγορά Ανεπεξέργαστου Χαρτιού “Tissue”
Εγχώρια Αγορά Τελικών Προϊόντων “Tissue”
Εγχώρια Αγορά Ειδών Ατομικής Υγιεινής
Μερίδια Αγοράς – Συγκέντρωση στον Κλάδο
Στοιχεία Διεθνούς και Ευρωπαϊκής Αγοράς Χαρτιού
Ευρωπαϊκή αγορά χαρτιού
Διεθνής και Ευρωπαϊκή αγορά χαρτιού “Tissue”

Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου