ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Αύγουστος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονάδων, είτε μεμονωμένα, είτε ως θυγατρική μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση συγκέντρωσης δραστηριοτήτων κάποιων ομίλων (δι’ απορροφήσεως θυγατρικών εταιρειών από μία «κεντρική» εταιρεία).
H συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 19,1% την περίοδο 2002-2018, ενώ το 2019 αναμένεται περαιτέρω αύξηση.
Τα αιολικά συστήματα καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, με ποσοστό 49,1% και ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά με 45,4%.
Η συνολική παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ αυξήθηκε την περίοδο 2006-2018, με μέσο ετήσιο ρυθμό 15% περίπου. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση την περίοδο 2008-2018 (με μέσο ετήσιο ρυθμό 21,6%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1Εισαγωγή
1.2Διαχρονική Εξέλιξη
1.3Συνοπτική Περιγραφή
1.3.1Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.3.2Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.3.3Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.3.4Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.3.5Γεωθερμική Ενέργεια
1.3.6Ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας
1.3.7Παλιρροϊκή Ενέργεια
1.4Συγκριτική Ανάλυση
1.4.1Κόστος Εγκατάστασης & Συντελεστής Αποδοτικότητας ΑΠΕ
1.4.2Ασυνεχής Λειτουργία (intermittent)
1.4.3Κόστος Μονάδας Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ
1.5Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.5.1Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.5.2Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.6Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
1.6.1Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.6.2ΛΑΓΗΕ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
1.6.3Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2.Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.1Διαμόρφωση Ανάγκης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.2Παράγοντες Διαμόρφωσης Ζήτησης
2.2.1Κόστος Η/Ε από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας: Επιδοτήσεις & Πραγματικό Κόστος
2.2.2Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας
3.Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.1Παράγοντες Διαμόρφωσης Προσφοράς
3.1.1Υλοποίηση Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής
3.1.2Χρηματοδότηση
3.1.3Διασύνδεση Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Ενέργεια – Νερό
3.5Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό»
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων (2013-2017)
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων (2016-2017)
4.2Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.1Παραγωγή και Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
5.2Μέγεθος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.2.1Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) – Ανάλυση ανά Τεχνολογία ΑΠΕ
5.2.2Παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ (MWh)– Ανάλυση ανά Τεχνολογία
5.2.3Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.3Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
6.Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.1Γενικά
6.2Επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ
6.3Αιολική Ενέργεια
6.4Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
6.5Βιοκαύσιμα
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7.Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα IΙ: Iσολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος
Π1.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Πίνακας 3.1 Τιμές Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (2014-2018)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2018)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2018)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2018)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2017-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2017, σε €)
Πίνακες 4.9 - 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2016-2018)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Συμμετοχή Πηγών Ενέργειας στην Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2006-2018)
Πίνακας 5.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2017-2018)
Πίνακας 5.3 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (2012-2018)
Πίνακας 5.4 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2019)
Πίνακας 5.5 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2018)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MWh) ανά τεχνολογία (2006-2018)
Πίνακας 5.7 Αξία συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2006-2018)
Πίνακας 5.8 Μερίδια εταιρειών/ομίλων βάσει εγκατεστημένης δυναμικότητας (2016-2018)
Πίνακας 5.9 Μερίδια εταιρειών βάσει αξίας πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (2018)
Πίνακας 6.1 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ (2004-2017)
Πίνακας 6.2 Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής εγκαταστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2012-2018)
Πίνακας 6.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων (2018)
Πίνακας 6.4 Νέα εγκατεστημένη Ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά χώρα (2017)
Πίνακας 6.5 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοκαυσίμων ανά χώρα (2017)
Π6.1 Εξέλιξη συνολικής και νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1996-2021)
Π6.2 Εξέλιξη συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένες χώρες (2021)