ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονάδων, είτε μεμονωμένα, είτε ως θυγατρική μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται τάση συγκέντρωσης δραστηριοτήτων κάποιων ομίλων (δι’ απορροφήσεως θυγατρικών εταιρειών από μία «κεντρική» εταιρεία).
H συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 18,7% την περίοδο 2002-2017 ενώ αναμένεται περαιτέρω αύξηση το 2018 και 2019.
Τα αιολικά συστήματα καλύπτουν το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, με ποσοστό 47,5% και ακολουθούν τα φωτοβολταϊκά με 45,2%, οι ΜΥΗΣ με 4,2% και οι μονάδες βιομάζας/βιοαερίου με 1,1%.
Η συνολική παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ αυξήθηκε την περίοδο 2006-2017, με μέσο ετήσιο ρυθμό 16% περίπου. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση την περίοδο 2006-2017 με μέσο ετήσιο ρυθμό 24,2%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Διαχρονική Εξέλιξη
1.3 Συνοπτική Περιγραφή
1.3.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.3.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.3.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.3.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.3.5 Γεωθερμική Ενέργεια
1.3.6 Ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας
1.3.7 Παλιρροϊκή Ενέργεια
1.4 Συγκριτική Ανάλυση
1.4.1 Κόστος Εγκατάστασης & Συντελεστής Αποδοτικότητας ΑΠΕ
1.4.2 Ασυνεχής Λειτουργία (intermittent)
1.4.3 Κόστος Μονάδας Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ
1.5 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.5.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.5.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.6 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
1.6.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.6.2 ΛΑΓΗΕ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
1.6.3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.1 Διαμόρφωση Ανάγκης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης Ζήτησης
2.2.1 Κόστος Η/Ε από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας: Επιδοτήσεις & Πραγματικό Κόστος
2.2.2 Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας
3. Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης Προσφοράς
3.1.1 Υλοποίηση Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής
3.1.2 Χρηματοδότηση
3.1.3 Διασύνδεση Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς
3.2 Παρουσίαση 40 Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων (2012-2016)
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων (2015-2016)
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Οικονομικών Μεγεθών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.1 Παραγωγή και Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
5.2 Μέγεθος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.2.1 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) – Ανάλυση ανά Τεχνολογία ΑΠΕ
5.2.2 Παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ (MWh)– Ανάλυση ανά Τεχνολογία
5.2.3 Πωλήσεις Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
6. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.1 Γενικά
6.2 Επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ
6.3 Αιολική Ενέργεια
6.4 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
6.5 Βιοκαύσιμα
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος
Π1.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Πίνακας 3.1 Τιμές Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (2012-2017)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-2017)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2017)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-2017)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2016-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2016, σε €)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΚΑΣ, Χ., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Συμμετοχή Πηγών Ενέργειας στην Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2006-2017)
Πίνακας 5.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2016-2017)
Πίνακας 5.3 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (2012-2017)
Πίνακας 5.4 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2019)
Πίνακας 5.5 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2017)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MWh) ανά τεχνολογία (2006-2017)
Πίνακας 5.7 Αξία συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2006-2017)
Πίνακας 5.8 Μερίδια εταιρειών/ομίλων βάσει εγκατεστημένης δυναμικότητας (2016-2017)
Πίνακας 5.9 Μερίδια εταιρειών βάσει αξίας πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ (2004-2016)
Πίνακας 6.2 Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής εγκαταστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2011-2017)
Πίνακας 6.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων (2017)
Πίνακας 6.4 Νέα εγκατεστημένη Ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά χώρα (2016)
Πίνακας 6.5 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοκαυσίμων ανά χώρα (2016)
Π6.1 Εξέλιξη συνολικής και νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1996-2021)
Π6.2 Παγκόσμια εγκατεστημένη δυναμικότητα αιολικών συστημάτων ανά χώρα (2016-2017)
Π6.3 Εξέλιξη συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένες χώρες (2016 & 2021)