ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στον τομέα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (Η/Ε) από ΑΠΕ δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός μονάδων, κάθε μία εκ των οποίων λειτουργεί είτε μεμονωμένα είτε ως θυγατρική μιας μεγαλύτερης επιχειρηματικής οντότητας.
H συνολική εγκατεστημένη ισχύς των μονάδων ΑΠΕ αυξήθηκε με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 21,2% την περίοδο 2002-2016. Περαιτέρω αύξηση εκτιμάται και για το 2017-2018.
Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β) καλύπτουν πλέον το μεγαλύτερο ποσοστό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος, με ποσοστό 49,6% και ακολουθούν τα αιολικά με 45,1%, οι ΜΥΗΣ με 4,2% και οι μονάδες βιομάζας/βιοαερίου με 1,1%.
Η συνολική παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από ΑΠΕ αυξήθηκε την περίοδο 2006-2016 με μέσο ετήσιο ρυθμό 17% περίπου. Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρικής ενέργειας από μονάδες ΑΠΕ παρουσίασαν εντυπωσιακή αύξηση την περίοδο 2006-2016, καταγράφοντας μέσο ετήσιο ρυθμό ανόδου 26,5%.
Οι πωλήσεις Η/Ε που παράγεται από τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς απέσπασαν ποσοστό της τάξης του 64% το 2016. Ακολούθησαν οι πωλήσεις Η/Ε από αιολικά πάρκα με 30% περίπου, από μικρούς υδροηλεκτρικούς σταθμούς με 4% και από μονάδες παραγωγής βιομάζας/βιοαερίου με 1,9%.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Διαχρονική Εξέλιξη
1.4 Συνοπτική Περιγραφή - Τεχνολογία
1.4.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.4.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.4.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.4.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.4.5 Γεωθερμική Ενέργεια
1.4.6 Ενέργεια από τα κύματα της θάλασσας
1.4.7 Παλιρροϊκή Ενέργεια
1.5 Συγκριτική Ανάλυση
1.5.1 Κόστος Εγκατάστασης & Συντελεστής Αποδοτικότητας ΑΠΕ
1.5.2 Ασυνεχής Λειτουργία (intermittent)
1.5.3 Κόστος Μονάδας Παραγόμενης Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ
1.6 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.6.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.6.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.7 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
1.7.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.7.2 ΛΑΓΗΕ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
1.7.3 Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Ζήτηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.1 Διαμόρφωση Ανάγκης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
2.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης Ζήτησης
2.2.1 Εθνική Ενεργειακή Πολιτική – Προτεραιότητες & Απαιτήσεις
2.2.2 Κόστος Η/Ε από Συμβατικές Πήγες Ενέργειας: Επιδοτήσεις & Πραγματικό Κόστος
2.2.3 Διαχείριση Διαθεσιμότητας ΑΠΕ στο Σύστημα Μεταφοράς Ενέργειας
3. Προσφορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
3.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης Προσφοράς
3.1.1 Υλοποίηση Εθνικής Ενεργειακής Πολιτικής
3.1.2 Χρηματοδότηση
3.1.3 Διασύνδεση Μονάδων Παραγωγής ΑΠΕ με το Σύστημα Μεταφοράς
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων (2014-2015)
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων (2015-2016)
Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Ανάλυση Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.1 Παραγωγή και Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
5.2 Μέγεθος Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
5.2.1 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) – Ανάλυση ανά Τεχνολογία ΑΠΕ
5.2.2 Παραγωγή Η/Ε από ΑΠΕ (MWh)– Ανάλυση ανά Τεχνολογία
5.2.3 Πωλήσεις Η/Ε από ΑΠΕ
5.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων Παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ
6. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.1 Γενικά
6.2 Επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ
6.3 Αιολική Ενέργεια
6.4 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
6.5 Βιοκαύσιμα
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Πίνακας 1.1 Επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία (2020)
Π1.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος
Π1.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Πίνακας 3.1 Τιμές Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 3.2 Παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (2011-2016)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2015-2016)
Πίνακας 3.5 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2016)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2015-2016)
Πίνακας 3.7 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2015-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2011 – 2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2011–2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2011–2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2011–2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ (2011–2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2014 – 2015)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (2015 – 2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Β.Ε.Τ.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΛΕΚΤΩΡ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΡΟΚΑΣ Χ. ΑΒΕΕ και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ENEL GREEN POWER HELLAS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΒΙΟΑΕΡΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΛΑΥΚΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΟΛΙΚΗ ΠΑΝΑΧΑΪΚΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.18 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίων κεφαλαίων (2015/14)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2014-2015)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Συμμετοχή Πηγών Ενέργειας στην Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2006-2016)
Πίνακας 5.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2015-2016)
Πίνακας 5.3 Συνολική ζήτηση (κατανάλωση) ηλεκτρικής ενέργειας στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ανά Κατηγορία (2016)
Πίνακας 5.4 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2018)
Πίνακας 5.5 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2016)
Πίνακας 5.6 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (σε MWh) ανά τεχνολογία (2006-2016)
Πίνακας 5.7 Αξία συνολικών πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2006-2016)
Πίνακας 5.8 Μερίδια εταιρειών/ομίλων βάσει εγκατεστημένης δυναμικότητας (2016)
Πίνακας 5.9 Μερίδια εταιρειών βάσει αξίας πωλήσεων ηλεκτρικής ενέργειας (2016)
Πίνακας 6.1 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ (2004-2015)
Πίνακας 6.2 Διαχρονική εξέλιξη συνολικής εγκαταστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2010-2016)
Πίνακας 6.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων (2016)
Πίνακας 6.4 Νέα εγκατεστημένη Ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά χώρα (2015)
Π6.1 Εξέλιξη συνολικής και νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1996-2021)
Π6.2 Παγκόσμια εγκατεστημένη δυναμικότητα αιολικών συστημάτων ανά χώρα (2015-2016)
Π6.3 Εξέλιξη συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένες χώρες και ανά γεωγραφική περιοχή (2009-2016)
Π6.4 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοκαυσίμων ανά χώρα (2015)