ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 5
Έτος Δημοσίευσης 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην Ελλάδα λειτουργεί πλέον, μικρός αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ο αριθμός των προμηθευτών ανεμογεννητριών που δραστηριοποιούνται είναι περιορισμένος.
Η ετήσια εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα είχε εντυπωσιακή ανάπτυξη το διάστημα 2011-2013. Έκτοτε, καταγράφει ελεύθερη πτώση και κυμάνθηκε σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα το 2017. Η «καθίζηση» αυτή της αγοράς οφείλεται κυρίως στην έλλειψη χρηματοδότησης και τις διαρθρωτικές αλλαγές στο θεσμικό πλαίσιο. Τα Φ/Β πάνελ κάλυψαν το 50% της εγχώριας αγοράς Φ/Β συστημάτων (βάσει αξίας) το 2018.
Η νέα εγκατεστημένη ισχύς αιολικών συστημάτων παρουσιάζει αυξομειώσεις, την τελευταία τριετία (2016-2018) κυμαίνεται δε σε ικανοποιητικά επίπεδα.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 ΑΠΕ: Περιγραφή / Τεχνολογία
1.2.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.2.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.2.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.2.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.3 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.3.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.3.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.4 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
ΛΑΓΗΕ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Συστήματα Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.2 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Μονάδων ΑΠΕ
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
3.1.2 Αιολικά Συστήματα
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Προμηθευτών Συστημάτων ΑΠΕ
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Προμηθευτών Συστημάτων ΑΠΕ
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2013-2017
Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
5. Η Αγορά των Συστημάτων ΑΠΕ
5.1 Εγχώρια Αγορά Συστημάτων ΑΠΕ
5.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
5.2.1 Εισαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
5.2.2 Εξαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
5.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
6. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.1 Γενικά
6.2 Επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ
6.3 Αιολική Ενέργεια
6.4 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
 Benchmarking Εταιρειών του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Π1.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος (Pinstalled)
Π1.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή Πηγών Ενέργειας στην Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2006-2018)
Πίνακας 2.2 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2019)
Πίνακας 2.3 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2018)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Προμηθευτών Συστημάτων ΑΠΕ (2018-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 - 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Αξία εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος (2010-2019)
Πίνακας 5.2 Αξία εγχώρια αγορά αιολικών συστημάτων βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος (2010-2019)
Πίνακας 5.3 Εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ βάσει αξίας (2013-2018)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ βάσει αξίας (2013-2018)
Πίνακας 5.5 Μερίδια εγχώριας αγοράς (βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος) εταιρειών προμήθειας αιολικών συστημάτων (2014-2018)
Π5.1 Εισαγωγές φωτοβολταϊκών πάνελ ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.2 Εισαγωγές μετατροπέων (inverters) ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.3 Εισαγωγές ανεμογεννητριών ανά χώρα προέλευσης (2017-2018)
Π5.4 Εξαγωγές φωτοβολταϊκών πάνελ ανά χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.5 Εξαγωγές μετατροπέων (inverters) ανά χώρα προορισμού (2017-2018)
Π5.6 Εξαγωγές ανεμογεννητριών ανά χώρα προορισμού (2017-2018)
Πίνακας 6.1 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ (2004-2017)
Πίνακας 6.2 Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής εγκαταστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2012-2018)
Πίνακας 6.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων (2018)
Πίνακας 6.4 Νέα εγκατεστημένη Ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά χώρα (2017)
Π6.1 Εξέλιξη συνολικής και νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1996-2021)
Π6.2 Παγκόσμια εγκατεστημένη δυναμικότητα αιολικών συστημάτων ανά χώρα (2016-2017)
Π6.3 Εξέλιξη συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένες χώρες (2017 & 2022)