ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Ιούλιος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Ο αριθμός των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή/εισαγωγή εξοπλισμού συστημάτων ΑΠΕ συρρικνώθηκε δραστικά τα τελευταία χρόνια. Πλέον, λειτουργεί μικρός αριθμός εταιρειών που δραστηριοποιείται στην εισαγωγή, μελέτη και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων. Στον τομέα της αιολικής ενέργειας, ο αριθμός των προμηθευτών ανεμογεννητριών που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είναι περιορισμένος.
Η ετήσια εγκατεστημένη ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων στην Ελλάδα είχε εντυπωσιακή ανάπτυξη το διάστημα 2011-2013, ενώ την περίοδο 2014-2016 κατέγραψε σημαντική πτώση. Τα Φ/Β πάνελ κάλυψαν το 50% της εγχώριας αγοράς Φ/Β συστημάτων (βάσει αξίας) το 2016.
Η ετήσια εγκατεστημένη ισχύς αιολικών συστημάτων εμφάνισε ανάκαμψη το 2016.
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 ΑΠΕ: Περιγραφή / Τεχνολογία
1.3.1 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
1.3.2 Αιολική Ενέργεια (Ανεμογεννήτριες)
1.3.3 Βιοενέργεια (βιομάζα)
1.3.4 Υδροηλεκτρική Ενέργεια (<15ΜW)
1.4 Νομοθετικό Πλαίσιο Κλάδου ΑΠΕ
1.4.1 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Διεθνές / Ευρωπαϊκό Επίπεδο
1.4.2 Νομοθετικό Πλαίσιο σε Εθνικό Επίπεδο
1.5 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
ΛΑΓΗΕ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.)
Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών (ΣΕΦ)
Ελληνική Επιστημονική Ένωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ)
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Συστήματα Εκμετάλλευσης ΑΠΕ
2.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
2.2 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW) Μονάδων ΑΠΕ
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
3.1.2 Αιολικά Συστήματα
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών των Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του ευρύτερου Κλάδου των Προμηθευτών Συστημάτων ΑΠΕ
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Προμηθευτών Συστημάτων ΑΠΕ
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Επιχειρήσεων (2014-2015)
Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Συστημάτων ΑΠΕ
5.1 Εγχώρια Αγορά Συστημάτων ΑΠΕ
5.1.1 Φωτοβολταϊκά Συστήματα
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
5.2.1 Εισαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
5.2.2 Εξαγωγές Ορισμένων Συστημάτων ΑΠΕ
5.3 Μερίδια Αγοράς Επιχειρήσεων του Κλάδου
6. Η Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
6.1 Γενικά
6.2 Κόστος Εγκατάστασης
6.3 Επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ
6.4 Αιολική Ενέργεια
6.5 Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα - Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
-Benchmarking Εταιρειών του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος ανά τεχνολογία και κατηγορία παραγωγού (2020)
Π1.1 Αδειοδοτική διαδικασία για Αιολικά Πάρκα στην ξηρά, ανά κατηγορία εγκατεστημένης ισχύος (Pinstalled)
Π1.2 Αδειοδοτική διαδικασία για Φωτοβολταϊκούς Σταθμούς (εκτός ειδικών προγραμμάτων) ανά κατηγορία ισχύος
Πίνακας 2.1 Συμμετοχή Πηγών Ενέργειας στην Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας (2006-2016)
Πίνακας 2.2 Εγκατεστημένη ισχύς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε MW (2002–2020)
Πίνακας 2.3 Γεωγραφική Κατανομή Εγκατεστημένης Ισχύος Μονάδων ΑΠΕ στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά (2016)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων του κλάδου
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-2015)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Προμηθευτών Συστημάτων ΑΠΕ (2016-2015)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων του κλάδου (2011 – 2015)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2011–2015)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2011–2015)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων του κλάδου (2011–2015)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων του κλάδου (2011–2015)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός Προμηθευτών Συστημάτων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (2014 – 2015)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας VESTAS HELLAS ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΜΕΚ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NEON ENERGY ΡΑΜΠΙΛΛΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΡΑΝΝΙΧ ΣΟΛΑΡ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΙΛΣΙΟ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BIG SOLAR Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας CANTREVA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΑΡΝΟΜΟΥΡΑΚΗΣ, Γ. Ι., "SUNRISE PV SYSTEMS" Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ECO SUN Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NORDEX HELLAS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας RUTECH ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει καθαρών αποτελεσμάτων (2014-2015)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη επιχειρήσεων παραγωγής Η/Ε από ΑΠΕ βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Αξία εγχώριας αγοράς φωτοβολταϊκών συστημάτων βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος (2010-2018)
Πίνακας 5.2 Αξία εγχώρια αγορά αιολικών συστημάτων βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος (2010-2018)
Πίνακας 5.3 Εισαγωγές ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ βάσει αξίας (2011-2016)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές ορισμένων συστημάτων ΑΠΕ βάσει αξίας (2011-2016)
Πίνακας 5.5 Μερίδια εγχώριας αγοράς (βάσει νέας εγκατεστημένης ισχύος) εταιρειών προμήθειας αιολικών συστημάτων (2014-2016)
Π5.1 Εισαγωγές φωτοβολταϊκών πάνελ ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.2 Εισαγωγές μετατροπέων (inverters) ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.3 Εισαγωγές ανεμογεννητριών ανά χώρα προέλευσης (2015-2016)
Π5.4 Εξαγωγές φωτοβολταϊκών πάνελ ανά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.5 Εξαγωγές μετατροπέων (inverters) ανά χώρα προορισμού (2015-2016)
Π5.6 Εξαγωγές ανεμογεννητριών ανά χώρα προορισμού (2015-2016)
Πίνακας 6.1 Συνολικές νέες επενδύσεις στον τομέα των ΑΠΕ (2004-2015)
Πίνακας 6.2 Διαχρονική εξέλιξη συνολικής εγκαταστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2010-2016)
Πίνακας 6.3 Οι 10 κορυφαίες χώρες βάσει νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων (2016)
Πίνακας 6.4 Νέα εγκατεστημένη Ισχύς φωτοβολταϊκών συστημάτων ανά χώρα (2015)
Π6.1 Εξέλιξη συνολικής και νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1996-2021)
Π6.2 Παγκόσμια εγκατεστημένη δυναμικότητα αιολικών συστημάτων ανά χώρα (2015-2016)
Π6.3 Εξέλιξη συνολικής εγκατεστημένης δυναμικότητας φωτοβολταϊκών συστημάτων σε επιλεγμένες χώρες και ανά γεωγραφική περιοχή (2009-2016)