ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Στη χώρα μας 1.566 επιχειρήσεις διαθέτουν άδεια λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το νόμο 3707/2008. Ωστόσο, ο κλάδος χαρακτηρίζεται από την παρουσία λίγων μεγάλων εταιρειών, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους.
Η συνολική αξία της εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας παρουσίασε πτωτική πορεία την περίοδο 2011-2014. Σχετική στασιμότητα εμφάνισε τη διετία 2015-2016, αλλά τα τελευταία δύο έτη η αγορά παρουσιάζει ανάκαμψη. Ειδικότερα, το 2018 η συνολική αξία της αγοράς σημείωσε αύξηση 2,7% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Η αξία της αγοράς των ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας σε συνδυασμό με το κέντρο λήψης σημάτων κινήθηκε καθοδικά την περίοδο 2011-2015 με μέσο ετήσιο ρυθμό -5% περίπου. Ωστόσο, τα τρία τελευταία έτη (2016-2018) η συγκεκριμένη αγορά παρουσιάζει μικρή αύξηση.
Το μεγαλύτερο μερίδιο στη συνολική αξία της αγοράς των υπηρεσιών ασφαλείας κατέχουν οι «Λοιπές υπηρεσίες φύλαξης» (φρουροί, φύλαξη χώρων κλπ.) με εκτιμώμενο μερίδιο 53% περίπου για το 2018. Ακολουθεί, με σημαντική διαφορά, η κατηγορία «Ηλεκτρονικά συστήματα/ Κέντρο λήψης σημάτων ασφαλείας» με ποσοστό 21%. Οι αεροπορικές υπηρεσίες ασφαλείας καταλαμβάνουν ποσοστό 13% στην αγορά των υπηρεσιών ασφαλείας. Οι χρηματαποστολές και η μεταφορά πολύτιμων αντικειμένων εκτιμάται ότι καλύπτουν μερίδιο περίπου 11% το ίδιο έτος, ενώ το 2,5% περίπου της αξίας της εν λόγω αγοράς καλύπτουν οι υπηρεσίες φύλαξης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.1Εισαγωγή
1.2Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Παρεχομένων Υπηρεσιών
1.3Θεσμικό Πλαίσιο
2.Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
2.1Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
3.Η Προσφορά του Κλάδου
3.1Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.3Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.7Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.8Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.8.1Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
3.9Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.9.1Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.9.2Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
4.Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.3Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
4.5Χρηματοοικονομικοί Δείκτες Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.6Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
4.7Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.8Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5.Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.1Η Εγχώρια Αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.2Η Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
5.3Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.3.1Σύνολο Αγοράς
5.3.2Αεροπορικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (Aviation Security)
5.3.3Υπηρεσίες φύλαξης λιμένων & λιμενικών εγκαταστάσεων
5.3.4Φυλάξεις
5.3.5Χρηματαποστολές και Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων
5.3.6Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας - Υπηρεσίες Kέντρου Λήψης Σημάτων
5.4Μερίδια Εταιρειών Εισαγωγής- Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
6.Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών Ασφαλείας
Διεθνής Αγορά
Ευρωπαϊκή Ένωση
7.Συμπεράσματα – Προοπτικές
7.1Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
7.2Ανάλυση SWOT
7.3Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
 Benchmarking Εταιρειών του κλάδου

ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός αδικημάτων ανά κατηγορία (2017-2018 Α εξάμηνο)
Πίνακας 2.2 Αριθμός δραστών σε επιλεγμένες κατηγορίες αδικημάτων (2013-2017)
Πίνακας 2.3 Αφίξεις μη κατοίκων στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2018)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.4 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας» (2018 - 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακες 4.8 - 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2016-2017)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 4.26 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.27 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.28 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.29 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.30 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.31 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.32 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.33 - 4.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες κυριότερων εταιρειών και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.46 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρού (προ φόρου) Αποτελέσματος (2016-2017)
Πίνακας 4.47 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.48 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.49 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (1998-2018)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά κατηγορία (2004-2018)
Πίνακας 5.4 Πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2008-2018)
Πίνακας 5.5 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής αεροπορικών υπηρεσιών ασφαλείας (2018)
Πίνακας 5.6 Μερίδια επιχειρήσεων φύλαξης λιμένων και λιμενικών εγκαταστάσεων (2018)
Πίνακας 5.7 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης (2018)
Πίνακας 5.8 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων (2018)
Πίνακας 5.9 Μερίδια επιχειρήσεων πώλησης ηλ/κών συστημάτων ασφαλείας σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων (2018)
Πίνακας 5.10 Μερίδια επιχειρήσεων εισαγωγής - εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2018)