ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έκδοση 10
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο κλάδος της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας χαρακτηρίζεται από την παρουσία λίγων μεγάλων εταιρειών, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους. Στη χώρα μας 1.531 επιχειρήσεις διαθέτουν άδεια λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το νόμο 3707/2008 (στοιχεία Δεκεμβρίου 2017).
Η αξία της εγχώριας αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ακολούθησε έντονα ανοδική πορεία την περίοδο 1998-2010. Μετέπειτα, ακολούθησε μια τετραετία σημαντικής ύφεσης, κατά την οποία ο κλάδος απώλεσε το 26,6% της αξίας του σε σωρευτικό επίπεδο (2014/10). Εντούτοις, η αρνητική του πορεία ανακόπηκε προσωρινά το 2015 όπου κατάφερε και κινήθηκε οριακά θετικά (+0,3%). Το 2016 η αξία της συνολικής αγοράς των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας εκτιμάται ότι παρέμεινε στάσιμη.
Οι αεροπορικές υπηρεσίες φύλαξης (Aviation Security) κάλυψαν το 8,5% της συνολικής αξίας της αγοράς το 2016, οι λοιπές φυλάξεις (φρουροί, φύλαξη χώρων) το 55,4%, οι υπηρεσίες χρηματαποστολών & μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων το 12% περίπου και τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων) το 22,4%.
Οι συνολικές πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (μόνο από τις εταιρείες που ασχολούνται με την εισαγωγή και εμπορία αυτών) κατέγραψαν αύξηση 3,8% το 2016 σε σχέση με το 2015. Ανοδική εκτιμάται η πορεία της αγοράς και το 2017.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Παρεχομένων Υπηρεσιών
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
3. Η Προσφορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.2.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.2.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.3 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.3.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.5 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.5.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Εξοπλισμός Ασφαλείας»
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Υπηρεσιών Ασφαλείας
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2016)
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2011-2015)
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
5. Η Αγορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.1 Η Εγχώρια Αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.2 Η Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
5.3 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.3.1 Σύνολο Αγοράς
5.3.2 Αεροπορικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (Aviation Security)
5.3.3 Υπηρεσίες φύλαξης λιμένων & λιμενικών εγκαταστάσεων
5.3.4 Φυλάξεις
5.3.5 Χρηματαποστολές και Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων
5.3.6 Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας - Υπηρεσίες Kέντρου Λήψης Σημάτων
5.4 Μερίδια Εταιρειών Εισαγωγής- Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς Υπηρεσιών Ασφαλείας
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Αριθμός αδικημάτων ανά κατηγορία (2016-2017 Α εξάμηνο)
Πίνακας 2.2 Αριθμός δραστών σε επιλεγμένες κατηγορίες αδικημάτων (2012-2016)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση 60 Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (2017 - 2016)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική Παρουσίαση 45 Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2012-2016)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Εξοπλισμός Ασφαλείας»
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2017 - 2016)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (2017 - 2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALPHA ΑΣΠΙΣ SECURITY Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK'S AVIATION SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK'S SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ESA SECURITY SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S CASH SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S SECURE SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICTS HELLAS SECURITY SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA GROUP SECURITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MYSERVICES SECURITY & FACILITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.21 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.22 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.23 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.24 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.25 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2011-2015)
Πίνακας 4.26 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AUTOMATIC ALARM SYSTEMS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.27 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELINCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.28 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FORMULA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.29 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G.I. SECURITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.30 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NOVATRON A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.31 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.32 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.33 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., ΗΛ.ΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.34 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΚΗΣ Γ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.35 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΚΑΣΑΣ, Ν., - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. "OLYMPIA ELECTRONICS" και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ, Π., PARADOX HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ "BOOS" ΑΕ και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΑΓΚΑΛΑΚΗΣ, Δ., ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ "E-ARION" Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΩΤΕΛΛΗΣ, Ε., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.40 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015)
Πίνακας 4.41 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015)
Πίνακας 4.42 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015)
Πίνακας 4.43 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016)
Πίνακας 4.44 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016)
Πίνακας 4.45 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016)
Πίνακας 5.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (1998-2017)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας
ανά κατηγορία (2004-2017)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2008-2017)
Πίνακας 5.4 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής αεροπορικών υπηρεσιών ασφαλείας (2016)
Πίνακας 5.5 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης (2016)
Πίνακας 5.6 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων (2016)
Πίνακας 5.8 Μερίδια επιχειρήσεων εισαγωγής - εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2016)
Πίνακας 5.7 Μερίδια επιχειρήσεων πώλησης ηλ/κών συστημάτων ασφαλείας σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων (2016)