ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έκδοση 9
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Παρεχομένων Υπηρεσιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Συστημάτων Ασφαλείας
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου 16
3.3.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.6.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Εξοπλισμός Ασφαλείας”
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου των Συστημάτων Ασφαλείας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας βάσει Κερδοφορίας
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.1 Η Εγχώρια Αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.2 Η Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
5.3 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
5.3.1 Σύνολο Αγοράς
5.3.2 Αεροπορικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (Aviation Security)
5.3.3 Φυλάξεις
5.3.4 Χρηματαποστολές και Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων
5.3.5 Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας - Υπηρεσίες Kέντρου Λήψης Σημάτων
5.4 Μερίδια Εταιρειών Εισαγωγής- Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
6. Στοιχεία Ευρωπαϊκής Αγοράς Υπηρεσιών Ασφαλείας
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα I: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 2.1 Αριθμός δραστών ανά κατηγορία αδικήματος (2006-2015 α΄ εξάμηνο)
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2010-2015)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2015-2014)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2015-2014)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (2015-2014)
Πίνακας 3.6 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Πίνακας 3.7 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2010-2014)
Πίνακας 3.8 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2015-2014)
Πίνακας 3.9 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Εξοπλισμός Ασφαλείας” (2015)
Πίνακας 3.10 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2015-2014)
Πίνακας 3.11 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου Συστημάτων Ασφαλείας (2015-2014)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης συστημάτων ασφαλείας ανά διαφημιστικό μέσο (2009-2014)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη συστημάτων ασφαλείας ανά εμπορικό σήμα (2013-2014)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2010 – 2014)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2010 – 2014)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2010 – 2014)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2010–2014)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2010 – 2014)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας
(2013–2014)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2013–2014)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2013 – 2014)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARGOS SECURITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK’S CASH & VALUABLE SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK’S SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ESA SECURITY SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S CASH SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S SECURE SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας I.C.T.S. HELLAS SECURITY SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JCB SECURITY & FACILITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MONDIAL POL HELLAS SECURITY SERVICE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SECURITY SERVICES POWER HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012*)
Πίνακας 4.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΙΝΤΙΣ ΣΥΣΤΕΜΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.24 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας (2014/2013)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας βάσει μικτών κερδών
Πίνακας 4.26 Κατάταξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας βάσει καθαρού (προ φόρου)
αποτελέσματος (2013-2014)
Πίνακας 4.27 Κατάταξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)
Πίνακας 4.28 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας
(2010–2014)
Πίνακας 4.29 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας
(2010–2014)
Πίνακας 4.30 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2010–2014)
Πίνακας 4.31 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2010–2014)
Πίνακας 4.32 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας
(2010 – 2014)
Πίνακας 4.33 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2013–2014) 119
Πίνακας 4.34 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2013–2014)
Πίνακας 4.35 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2013–2014)
Πίνακας 4.36 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AUTOMATIC ALARM SYSTEMS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.37 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELINCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.38 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FORMULA ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.39 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G.I. SECURITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2021-2014)
Πίνακας 4.40 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NOVATRON Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.41 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SCAN Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.42 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIGMA SECURITY – Χ.ΦΕΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΙΓΑΙΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Γ., ΗΛ.ΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΚΗΣ Γ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας. ΛΑΚΑΣΑΣ, Ν.,- Π.ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε.και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.47 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ. Π., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.48 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ ΤΡΑΠΕΖΩΝ & ΓΡΑΦΕΙΩΝ ”BOOS” Α.Ε.και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.49 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΩΤΕΛΛΗΣ. Ε., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.50 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας (2014/13)
Πίνακας 4.51 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας βάσει μικτών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.52 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2013-2014)
Πίνακας 4.53 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (1998-2015)
Πίνακας 5.2 Εγχώρια αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά κατηγορία (2004-2015)
Πίνακας 5.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2008-2015)
Πίνακας 5.4 Μερίδια επιχειρήσεων - ομίλων στη συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2015)
Πίνακας 5.5 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής αεροπορικών υπηρεσιών ασφαλείας (2015)
Πίνακας 5.6 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης (2015)
Πίνακας 5.7 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων (2015)
Πίνακας 5.8 Μερίδια επιχειρήσεων πώλησης ηλ/κών συστημάτων ασφαλείας σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων (2015)
Πίνακας 5.9 Μερίδια επιχειρήσεων εισαγωγής - εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2015)
Πίνακας 6.1 Συνολικός κύκλος εργασιών του κλάδου των υπηρεσιών ασφαλείας σε Ευρωπαϊκές χώρες (2013)
Πίνακας 6.2 Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία υπηρεσιών ασφαλείας στη Γαλλία (2013)
Πίνακας 6.3 Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία υπηρεσιών ασφαλείας στη Γερμανία (2013)
Πίνακας 6.4 Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία υπηρεσιών ασφαλείας στην Ισπανία (2013)
Πίνακας 6.5 Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία υπηρεσιών ασφαλείας στην Ιταλία (2013)
Πίνακας 6.6 Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία υπηρεσιών ασφαλείας στην Τουρκία (2013)
Πίνακας 6.7 Ανάλυση του κύκλου εργασιών ανά κατηγορία υπηρεσιών ασφαλείας στην Ολλανδία (2013)
Πίνακας 6.8 Ανάλυση του κύκλου εργασιών ασφαλείας ανά κατηγορία υπηρεσιών στη Σουηδία (2013)