ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Έκδοση 8
Έτος Δημοσίευσης Οκτώβριος, 2014
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Ο κλάδος της παροχής ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας χαρακτηρίζεται από την παρουσία λίγων μεγάλων εταιρειών, ενώ η πλειοψηφία των επιχειρήσεων είναι μικρού μεγέθους. Στη χώρα μας, 1.739 επιχειρήσεις διαθέτουν άδεια λειτουργίας για την παροχή υπηρεσιών ασφαλείας, σύμφωνα με το νόμο 3707/2008 (στοιχεία Αυγούστου 2014). Οι υπηρεσίες ασφαλείας παρέχονται σε φορείς του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, τράπεζες, καθώς και φυσικά πρόσωπα. Επιπλέον, στον ευρύτερο κλάδο δραστηριοποιούνται και επιχειρήσεις οι οποίες ασχολούνται μόνο με την εισαγωγή και εμπορία ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας, χωρίς να παρέχουν υπηρεσίες ασφαλείας (π.χ. φύλαξη, κέντρο λήψης σημάτων κ.ά).
Η συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (έσοδα των επιχειρήσεων) εμφάνισε διαχρονική αύξηση την περίοδο 1998-2010, με μέσο ετήσιο ρυθμό μεταβολής 17,5%. Ωστόσο, από το 2011 και μετά, η αγορά καταγράφει πτωτική πορεία. Ειδικότερα, τα έτη 2012 και 2013 η συνολική αξία μειώθηκε και 9,6% και 7,5% αντίστοιχα. Η μείωση εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2014, με ανάλογο ρυθμό.
Οι αεροπορικές υπηρεσίες φύλαξης (Aviation Security) κάλυψαν το 9,8% της συνολικής αξίας της αγοράς το 2013, οι λοιπές φυλάξεις (φρουροί, φύλαξη χώρων) το 54,2%, οι υπηρεσίες χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων το 13,8% και τα ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας (συμπεριλαμβανομένης της παροχής υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων) το 22,2%.
Οι πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (μόνο από τις εταιρείες που ασχολούνται με την εισαγωγή και διάθεση αυτών) παρουσιάζουν μείωση τα τελευταία έτη. Το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 4,5% το 2012 και στο 9,5% το 2013. Περαιτέρω μείωση εκτιμάται και για το 2014 (περίπου 7,5%).
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου – Περιγραφή των Παρεχομένων Υπηρεσιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Οικονομική Επισκόπηση
2. Η Ζήτηση για Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Συστημάτων Ασφαλείας
3.3 Επιχειρήσεις του Κλάδου
3.3.1 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.3.3 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.3.4 Κατάταξη Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας βάσει Κερδοφορίας
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Υπηρεσιών Ασφαλείας
3.6 Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.6.1 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.6.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
3.6.3 Κατάταξη Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας βάσει Κερδοφορίας
3.7 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.7.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Εξοπλισμός Ασφαλείας”
3.8 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
3.8.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.8.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου των Συστημάτων Ασφαλείας
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά των Υπηρεσιών Ασφαλείας
4.1 Η Εγχώρια Αγορά Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας
4.2 Η Αγορά Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
4.3 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
4.3.1 Σύνολο Αγοράς
4.3.2 Αεροπορικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (Aviation Security)
4.3.3 Φυλάξεις
4.3.4 Χρηματαποστολές και Μεταφορά Πολύτιμων Αντικειμένων
4.3.5 Ηλεκτρονικά Συστήματα Ασφαλείας - Υπηρεσίες Kέντρου Λήψης Σημάτων
4.4 Μερίδια Εταιρειών Εισαγωγής- Εμπορίας Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
5. Στοιχεία για τον Κλάδο των Ιδιωτικών Υπηρεσιών Ασφαλείας στην Ευρώπη
6. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου ICAP Α.Ε.
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Καταδικασθέντες κατά τόπο τέλεσης της πράξης (2001-2010)
Πίνακας 2.2 Αριθμός δραστών ανά κατηγορία αδικήματος (2004-2014 α’ εξάμηνο)
Π2.1 Αριθμός αδικημάτων στη χώρα ανά κατηγορία (2000-2014 α’ εξάμηνο)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2009-2013)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2009 – 2013)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2009 – 2013)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2009 – 2013)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2009–2013)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2009 – 2013)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2012–2013)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2012–2013)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας (2012 – 2013)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ARGOS SECURITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK’S AVIATION SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK’S CASH & VALUABLE SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BRINK’S SECURITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S AVIATION AND PORTS SECURE SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S CASH SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G4S SECURE SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας I.C.T.S. HELLAS SECURITY SOLUTIONS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ISS SECURITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JCB SECURITY & FACILITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MEGA SPRINT GUARD Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MONDIAL POL HELLAS SECURITY SERVICE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SECURITY SERVICES POWER HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΥΡΣΟΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2010-2012*)
Πίνακας 3.25 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΟΥΙΝΤΙΣ ΣΥΣΤΕΜΣ ΣΕΚΙΟΥΡΙΤΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.26 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας (2013/12)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας βάσει μικτών κερδών
Πίνακας 3.28 Κατάταξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2012-2013)
Πίνακας 3.29 Κατάταξη επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ασφαλείας βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.30 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.31 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.32 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Ιδιωτικές Υπηρεσίες Ασφαλείας (2014-2013)
Πίνακας 3.33 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εισαγωγής Ηλεκτρονικών Συστημάτων Ασφαλείας
Πίνακας 3.34 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2009-2013)
Πίνακας 3.35 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2009–2013)
Πίνακας 3.36 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2009–2013)
Πίνακας 3.37 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2009–2013)
Πίνακας 3.38 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2009–2013)
Πίνακας 3.39 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2009 – 2013)
Πίνακας 3.40 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2012–2013)
Πίνακας 3.41 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2012–2013)
Πίνακας 3.42 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας (2012–2013)
Πίνακας 3.43 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELINCO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.44 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας G.I. SECURITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.45 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PARADOX HELLAS Π. ΟΙΚΟΝΟΜΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.46 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SCAN Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.47 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SIGMA SECURITY - Χ. ΦΕΙΔΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.48 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΥΓΕΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ Γ ΗΛ.ΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2009-2011)
Πίνακας 3.49 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΖΑΡΙΦΟΠΟΥΛΟΣ, ΤΑΚΗΣ Γ., Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.50 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΥΠΕΡ ΓΙΟΥΝΙΒΕΛ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.51 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΛΑΚΑΣΑΣ, Ν., - Π. ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΗΣ Α.Ε. "OLYMPIA ELECTRONICS" και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.52 Αριθμός Εταιρειών με βελτίωση και επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας (2013/12)
Πίνακας 3.53 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας βάσει μικτών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.54 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2012-2013)
Πίνακας 3.55 Κατάταξη επιχειρήσεων εισαγωγής συστημάτων ασφαλείας βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.56 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.57 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο “Εξοπλισμός Ασφαλείας” (2014)
Πίνακας 3.58 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.59 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου του Εμπορίου Συστημάτων Ασφαλείας (2014-2013)
Πίνακας 3.60 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο “Εξοπλισμός Ασφαλείας” (2014-2013)
Π3.1 Διάρθρωση της διαφημιστικής δαπάνης συστημάτων ασφαλείας ανά διαφημιστικό μέσο (2008-2013)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη συστημάτων ασφαλείας ανά εμπορικό σήμα (2012-2013)
Π3.3 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος συνολικής αγοράς ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (1998-2014)
Πίνακας 4.2 Εγχώρια αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας ανά κατηγορία (2004-2014)
Πίνακας 4.3 Πωλήσεις ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2008-2014)
Πίνακας 4.4 Μερίδια επιχειρήσεων - ομίλων στη συνολική αγορά των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας (2013)
Πίνακας 4.5 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής αεροπορικών υπηρεσιών ασφαλείας (2013)
Πίνακας 4.6 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών φύλαξης (2013)
Πίνακας 4.7 Μερίδια επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών χρηματαποστολών και μεταφοράς πολύτιμων αντικειμένων (2013)
Πίνακας 4.8 Μερίδια επιχειρήσεων πώλησης ηλ/κών συστημάτων ασφαλείας σε συνδυασμό με την παροχή υπηρεσιών κέντρου λήψης σημάτων (2013)
Πίνακας 4.9 Μερίδια επιχειρήσεων εισαγωγής - εμπορίας ηλεκτρονικών συστημάτων ασφαλείας (2013)
Πίνακας 5.1 Διαρθρωτικά στοιχεία και οικονομικά μεγέθη του κλάδου των ιδιωτικών υπηρεσιών ασφαλείας και παροχής προστασίας γενικότερα, σε χώρες της Ευρώπης (2010)