ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στην Ελλάδα δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός συμβουλευτικών εταιρειών. Οι περισσότερες από αυτές είναι είναι μικρού μεγέθους και απασχολούν ολιγάριθμο προσωπικό. Οι μεγαλύτερες από τις εταιρείες του κλάδου παρέχουν ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και απασχολούν μεγάλο αριθμό συμβούλων, ορισμένες δε εξ’ αυτών αποτελούν μέλη διεθνών οργανισμών.
Το συνολικό μέγεθος αγοράς των συμβουλευτικών υπηρεσιών παρουσίασε αύξηση 6,9% το 2018 σε σχέση με το 2017. Το 20% με 23% περίπου των συνολικών εσόδων του κλάδου για το 2018 αφορούσε πωλήσεις εξωτερικού.
Οι υπηρεσίες Στρατηγικής κάλυψαν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των πωλήσεων των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα το 2018 με ποσοστό 24%. Ακολούθησε η Διοίκηση Επιχειρησιακών Λειτουργιών με 21% και οι Συμβουλές Πληροφορικής με 20%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Ιστορική Εξέλιξη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.3 Περιγραφή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
2.3 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020
3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας και Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Εταιρειών της Μελέτης
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης
3.4.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες των Εταιρειών του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2013-2017)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
5.1 Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
5.2 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Υπηρεσιών
5.3 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Πελατών
5.4 Μερίδια Αγοράς Συμβουλευτικών Εταιρειών (2018)
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1 Πωλήσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη
6.2 Συνολική Απασχόληση στον Κλάδο, Έσοδα ανά Σύμβουλο & Εξαγωγές Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
Συνολική Απασχόληση
Έσοδα ανά Σύμβουλο
Εξαγωγές Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
7. Συμπεράσματα –Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP A.E.
● Benchmarking Επιχειρήσεων του κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 2.2 Επενδύσεις στην Ελλάδα (2011-2018)
Πίνακας 2.3 Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου (2011 -2018)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη των Καθαρών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα (2010-2018)
Πίνακας 2.5 Διάρθρωση Πόρων ΕΣΠΑ (2014-2020) ανά Πρόγραμμα
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση των κυριότερων Συμβουλευτικών Εταιρειών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις κυριότερων εταιρειών του κλάδου (2014-2018)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2018-2017)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ACCENTURE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BOSTON CONSULTING GROUP ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ERNST & YOUNG Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PLANET Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών* (2016-2017)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Εξέλιξη συνολικών πωλήσεων συμβουλευτικών υπηρεσιών (2010-2018)
Πίνακας 5.2 Εκτιμώμενα μερίδια αγοράς των μεγαλύτερων συμβουλευτικών εταιρειών (2018)
Πίνακας 6.1 Ρυθμός μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα και σύγκριση με την αντίστοιχη ανάπτυξη του ΑΕΠ (2013 -2018)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Ρυθμού μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη και σύγκριση με την αντίστοιχη μεταβολή του ευρωπαϊκού ΑΕΠ (2012 -2018)
Πίνακας 6.3 Ετήσιοι Ρυθμοί μεταβολής Κύκλου Εργασιών και Συνολικής Απασχόλησης στον κλάδο των Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιλεγμένες χώρες στην Ευρώπη (2013-2018)
Πίνακας 6.4 Δείκτης Εσόδου Ανά Σύμβουλο Σε Χώρες της Ευρώπης (2013-2018)
Πίνακας 6.5 Έσοδα ανά Σύμβουλο κατά μέσο όρο ανά Χώρα (2015-2017)
Πίνακας 6.6 Κατανομή Κύκλου Εργασιών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών σε Εγχώριο και Διεθνές επίπεδο για επιλεγμένες ευρωπαϊκές χώρες (2017)