ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Στον κλάδο των συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης δραστηριοποιείται πολύ μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων. Οι περισσότερες από αυτές είναι μικρού μεγέθους επιχειρήσεις (ατομικές κλπ.). Οι μεγαλύτερες από τις εταιρείες του κλάδου παρέχουν ευρύ φάσμα συμβουλευτικών υπηρεσιών και απασχολούν αξιόλογο αριθμό συμβούλων, ορισμένες δε εξ’ αυτών αποτελούν μέλη διεθνών οργανισμών.
Οι συνολικές πωλήσεις των συμβουλευτικών υπηρεσιών από τις εγχώριες επιχειρήσεις παρουσίασαν ανοδική πορεία την τριετία 2013-2015, ενώ το 2016 οι πωλήσεις μειώθηκαν οριακά (κατά 0,8%). Το 22% περίπου των συνολικών εσόδων του κλάδου το 2016 αφορούσε πωλήσεις εξωτερικού.
Οι υπηρεσίες Στρατηγικής κάλυψαν το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των πωλήσεων των συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ελλάδα το 2016, με ποσοστό 20%. Ακολούθησε η Διαχείριση Έργων με 19% και οι Συμβουλές Πληροφορικής που απέσπασαν μερίδιο 18% το ίδιο έτος.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορική Εξέλιξη Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.4 Περιγραφή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο του Κλάδου
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες του Κλάδου
2.1 Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.2 Μακροοικονομικό Περιβάλλον
2.3 Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης 2014-2020
3. Η Προσφορά του Κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων
3.3 Πωλήσεις Εταιρειών του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας των Εταιρειών
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς των Εταιρειών
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Συμβουλευτικών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Εγχώρια Αγορά των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
5.1 Εξέλιξη της Εγχώριας Αγοράς των Συμβουλευτικών Υπηρεσιών (2010-2016)
5.2 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Υπηρεσιών (2016)
5.3 Διάρθρωση των Πωλήσεων ανά Κύρια Κατηγορία Πελατών (2016)
5.4 Μερίδια Αγοράς Συμβουλευτικών Εταιρειών (2016)
5.5 Η Αγορά των Υπηρεσιών Ανθρώπινου Δυναμικού στην Ελλάδα (2016)
6. Στοιχεία Διεθνούς Αγοράς
6.1 Πωλήσεις Συμβουλευτικών Υπηρεσιών στην Ευρώπη
6.2 Συνολική Απασχόληση και Έσοδα ανά Σύμβουλο
6.3 Εξαγωγές Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
7. Συμπεράσματα – Επιχειρηματικές Εξελίξεις- Προοπτικές
7.1 Γενικά
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα ή Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.3 Ανάλυση SWOT
7.4 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη του ΑΕΠ στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.2 Επενδύσεις στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.3 Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου (2008-2016)
Πίνακας 2.4 Εξέλιξη των Καθαρών Άμεσων Ξένων Επενδύσεων στην Ελλάδα (2008-2016)
Πίνακας 2.5 Διάρθρωση Πόρων ΕΣΠΑ (2014-2020) ανά Πρόγραμμα
Πίνακας 3.1 Συνοπτική Παρουσίαση Συμβουλευτικών Επιχειρήσεων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις κυριότερων επιχειρήσεων του κλάδου (2011-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Εταιρειών της Μελέτης (2017-2016)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Εταιρειών της Μελέτης (2017 - 2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας συμβουλευτικών επιχειρήσεων (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Συμβουλευτικών Εταιρειών (2012-2016)
Πίνακας 4.7 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ACCENTURE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DELOITTE BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ERNST & YOUNG Α.Ε. ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της KPMG ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της MCKINSEY ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της PLANET Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει μικτών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει μικτών κερδών (2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει καθαρών κερδών (2014-2015)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει καθαρών κερδών (2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει κερδών EBITDA (2014-2015)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη συμβουλευτικών εταιρειών βάσει κερδών EBITDA (2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 6.1 Ρυθμός μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη ανά χώρα και σύγκριση με την αντίστοιχη ανάπτυξη του ΑΕΠ (2014 -2016)
Πίνακας 6.2 Δείκτης Ρυθμού μεταβολής των εσόδων της αγοράς των Συμβουλευτικών υπηρεσιών στην Ευρώπη και σύγκριση με την αντίστοιχη μεταβολή του ευρωπαϊκού ΑΕΠ (2007 -2016)
Πίνακας 6.3 Ετήσιοι Ρυθμοί μεταβολής Κύκλου Εργασιών και Συνολικής Απασχόλησης στον κλάδο των Συμβουλευτικών υπηρεσιών σε επιλεγμένες χώρες στην Ευρώπη (2014-2016)
Πίνακας 6.4 Δείκτης Εσόδου Ανά Σύμβουλο Σε Χώρες της Ευρώπης (2014-2016)
Πίνακας 6.5 Έσοδα ανά Σύμβουλο κατά μέσο όρο ανά Χώρα (2014-2016)
Πίνακας 6.6 Κατανομή Κύκλου Εργασιών Συμβουλευτικών Υπηρεσιών
σε Εγχώριο και Διεθνές επίπεδο (2015)