ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έκδοση 4
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
2.1 Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.2 Εμπορικά Κέντρα
2.3 Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
2.4 Εκθεσιακά Κέντρα
2.5 Λιμένες
2.6 Οικοδομική Δραστηριότητα
2.7 Παιδεία - Εκπαίδευση
2.8 Αερολιμένες
2.9 Ταχυδρομικά Καταστήματα
2.10 Τραπεζικά Καταστήματα
2.11 Καταστήματα Super Markets
2.12 Νοσοκομεία – Κέντρα Υγείας
2.13 Μουσεία
2.14 Χώροι Πολιτισμού
2.15 Ξενοδοχεία
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Πεδία Ανταγωνισμού
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτηρίων
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2012-2016
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός (2012-2016)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων βάσει Κερδοφορίας, Ενεργητικού & Ιδίων Κεφαλαίων
4.5 Χρηματοοικονομική Ανάλυση 2013-2017
4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2016-2017
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
5.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
6. H Διεθνής Αγορά Υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facility Management)
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παραρτημα Ι: Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα III:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Δείκτης εξέλιξης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού (2011-2017)
Πίνακας 1.2 Στατιστικά διαγωνισμών δημοσίου για Υπηρεσίες Καθαρισμού Κτηρίων (2016-2017)
Πίνακας 2.1 Εμπορικά κέντρα στην Ελλάδα
Πίνακας 2.2 Ακίνητη περιουσία φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Πίνακας 2.3 Είδη ακινήτων φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Πίνακας 2.4 Τα μεγαλύτερα εκθεσιακά κέντρα στην Ελλάδα
Πίνακας 2.5 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα (2012-2017)
Πίνακας 2.6 Αριθμός νέων καταστημάτων στο σύνολο της χώρας (2012-2017)
Πίνακας 2.7 Δείκτης παραγωγής οικοδομικών έργων (2012-2017)
Πίνακας 2.8 Αερολιμένες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.9 Δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων στην Ελλάδα
Πίνακας 2.10 Γεωγραφική κατανομή καταστημάτων super markets στην Ελλάδα (2016)
Πίνακας 2.11 Νοσοκομεία & Κέντρα Υγείας στην Ελλάδα (2011-2016)
Πίνακας 2.12 Κρατικά μουσεία στην Ελλάδα
Πίνακας 2.13 Κρατικά & Δημοτικά Θέατρα & Ορχήστρες στην Ελλάδα
Πίνακας 2.14 Το ξενοδοχειακό δυναμικό της Ελλάδος (2012-2017)
Π2.1 Γεωγραφική κατανομή των ιδιόκτητων ακινήτων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης στην Ελλάδα
Π2.2 Αριθμός νέων καταστημάτων ανά κατηγορία χρήσης και περιοχή (2017)
Π2.3 Γεωγραφική κατανομή μονάδων πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (2016/2017)
Π2.4 Γεωγραφική κατανομή μονάδων δευτεροβάθμιας επαγγελματικής & εκκλησιαστικής εκπαίδευσης (2015/2016)
Π2.5 Ανώτατα & Τεχνολογικά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα
Πίνακας 3.1 Επιχειρήσεις καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017-2018)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Υπηρεσίες Καθαρισμού (2017-2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALL EXPERTS FACILITIES SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALTER EGO Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GLOBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ICM INTERNATIONAL CLEANING METHODS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IMAGIN FACILITY MANAGEMENT A.Ε. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας IPIROTIKI FACILITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ISS FACILITY SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MANIFEST SERVICES Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας MYSERVICES SECURITY & FACILITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SARP FACILITY MANAGEMENT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝ-ΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016) 77
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΛΙΑ, ΑΡΙΑΝΘΗ, Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ, ΛΑ, FACILITY MANAGEMENT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΥΑΔΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ - ΧΩΡΩΝ Α.Ε. "ΥΑΔΕΣ FACILITY SERVICES ΑΕ" και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.24 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΣΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.26 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 4.30 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.31 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.32 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.33 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.34 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.35 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2016-2017, σε €)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2007-2018)
Πίνακας 5.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2017)
Πίνακας 5.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2017)