ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έκδοση 3
Έτος Δημοσίευσης Απρίλιος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.1.2 Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων
2.1.3 Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
2.1.4 Οργανισμοί
2.1.5 Οικοδομική Δραστηριότητα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά των Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση 66 Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις 59 Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτηρίων
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
4.2 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.3 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
5.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
5.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
6. Στοιχεία για τη Διεθνή Αγορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτηρίων
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα I : Οικονομική Επισκόπηση (τελευταίο οικονομικό δελτίο Alpha Bank)
Παράρτημα II : Ισολογισμοί των Επιχειρήσεων του Κλάδου
Παράρτημα III: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου (σε ηλεκτρονική μορφή)
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Πίνακας 1.1 Δείκτης εξέλιξης κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού
Πίνακας 2.1 Ακίνητη Περιουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Πίνακας 2.2 Είδη Ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Πίνακας 2.3 Γεωγραφική Κατανομή των Ιδιόκτητων Ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Πίνακας 2.4 Αριθμός Νέων Καταστημάτων σε Σύνολο Χώρας (2006-2015)
Πίνακας 2.5 Εξέλιξη του Δείκτη Παραγωγής Οικοδομικών Έργων (κτηρίων, 2007-2015)
Πίνακας 2.6 Γραφεία Eλληνικών Ταχυδρομείων (2012-2014)
Πίνακας 2.7 Δίκτυο τραπεζικών καταστημάτων (2012-2014)
Πίνακας 2.8 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα (2005-2015)
Π2.1 Νέα Καταστήματα (Αριθμός) κατά Είδος Δραστηριότητας (2012-2014)
Π2.2 Γεωγραφική Κατανομή Μονάδων Εκπαίδευσης (2014/2015)
Π2.3 Γεωγραφική Κατανομή Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (2014/2015)
Π2.4 Γεωγραφική Κατανομή Τεχνολογικών Ιδρυμάτων Εκπαίδευσης (2014/2015)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση 66 επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις 59 επιχειρήσεων του κλάδου (2010-2015)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2015-2014)
Πίνακας 3.4 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου: Υπηρεσίες Καθαρισμού (2015-2014)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2010-2014)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων 54
(2010-2014)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2010-2014)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2010-2014)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2010-2014)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2013-2014)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2013-2014)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2013-2014)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALTER EGO A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GLOBE WILLIAMS HELLAS FACILITY MANAGEMENT Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ISS FACILITY SERVICES A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SARP FACILITY MANAGEMNT A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014) 74
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-201
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝ ΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΥΚ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΛΙΑ, ΑΡ., Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ, ΛΑ FACILITY MANAGEMENT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΥΑΔΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΣΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JCB SECURITY & FACILITY Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.23 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.24 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει καθαρoύ (προ φόρου) αποτελέσματος (2013-2014)
Πίνακας 4.25 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2007-2016)
Πίνακας 5.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2015)
Πίνακας 5.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2015)
Πίνακας 6.1 Οι 20 πρώτες χώρες σε πλήθος εταιρειών Facilities Support Services παγκοσμίως
Πίνακας 6.2 Οι μεγαλύτερες εταιρείες Facilities Support Services