ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Σεπτέμβριος, 2014
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ

Ο κλάδος παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων είναι μικρομεσαίου μεγέθους, τοπικής εμβέλειας. Μεταξύ των επιχειρήσεων παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση τόσο ως προς το μέγεθος (απασχολούμενο προσωπικό, πελατολόγιο, κλπ.) όσο και ως προς τον τρόπο οργάνωσης, το εύρος των προσφερόμενων υπηρεσιών αλλά και τη γεωγραφική κάλυψη.
Οι μεγάλες εταιρείες του κλάδου διαθέτουν εξειδικευμένο προσωπικό, σύγχρονο εξοπλισμό, οργανωμένο δίκτυο που καλύπτει και περιοχές της περιφέρειας, προσφέρουν αρκετές υπηρεσίες, το δε πελατολόγιό τους περιλαμβάνει τραπεζικούς οργανισμούς, νοσοκομεία, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, κτίρια γραφείων, κλπ. Αντίθετα, οι μικρές επιχειρήσεις καλύπτουν κυρίως τη γεωγραφική περιοχή στην οποία εντάσσονται και οι παρεχόμενες υπηρεσίες αφορούν κυρίως στην κάλυψη των βασικών υπηρεσιών καθαρισμού.
Η αξία της εγχώριας αγοράς των υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων παρουσίασε αύξηση την περίοδο 2007-2010, αλλά με μειούμενο ρυθμό. Από το 2011 η αγορά είναι πτωτική. Ειδικότερα, το 2011 η αγορά κατέγραψε μείωση 8,1%, το 2012 μειώθηκε κατά 13% ενώ το 2013 το ποσοστό μείωσης διαμορφώθηκε στο 10,2%. Μείωση εκτιμάται και για το 2014, αλλά με μικρότερο ρυθμό. Ο ιδιωτικός τομέας εκτιμάται ότι κάλυψε περίπου το 64% της συνολικής αξίας της ευρύτερης αγοράς παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων το 2013 και ο δημόσιος τομέας κάλυψε το υπόλοιπο 36%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή-Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
1.5 Αριθμός και Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
1.6 Οικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Υπηρεσίες Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
2.1 Προσδιοριστικοί Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1.1 Τομείς Ανάπτυξης ΣΔΙΤ
2.1.2 Ανάπτυξη Εμπορικών Κέντρων
2.1.3 Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης
2.1.4 Οργανισμοί
2.1.5 Οικοδομική Δραστηριότητα
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.4 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
3.5 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει κερδοφορίας
3.6 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.6.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.7.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.7.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Ευρύτερου Κλάδου των Υπηρεσιών Καθαρισμού Κτηρίων
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Η Αγορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
4.1 Μέγεθος Εγχώριας Αγοράς
4.2 Μερίδια Αγοράς Εταιρειών – Δείκτες Συγκέντρωσης
5. Στοιχεία για τη Διεθνή Αγορά Υπηρεσιών Καθαρισμού Επαγγελματικών Κτηρίων
6. Συμπεράσματα - Προοπτικές
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα & Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός Μεταξύ των Επιχειρήσεων
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 1.1 Διάρθρωση του κλάδου «Δραστηριότητες καθαρισμού κτηρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων» ανά Νομική Μορφή (2003– 2008)
Πίνακας 1.2 Ετήσιες μεταβολές του δείκτη κύκλου εργασιών στις υπηρεσίες δραστηριοτήτων καθαρισμού (2005 = 100)
Π1.1 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου «Δραστηριότητες καθαρισμού κτηρίων, μέσων μεταφοράς και άλλων χώρων» ανά Νομό (2002 – 2008)
Πίνακας 2.1 Ακίνητη Περιουσία των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Πίνακας 2.2 Είδη Ακινήτων των Φορέων Κοινωνικής Ασφάλισης
Πίνακας 2.3 Αριθμός Νέων Καταστημάτων σε Σύνολο Χώρας (2004-2013)
Π2.1 Αριθμός θεραπευτηρίων κατά γεωγραφικό διαμέρισμα και νομική μορφή θεραπευτηρίου (2002-2011)
Π2.2 Γεωγραφική κατανομή ιδιωτικών μονάδων τυπικής εκπαίδευσης (2012 – 2013)
Π2.3 Εξέλιξη μονάδων ΑΕΙ (2002/03-2010/11)
Π2.4 Νέα Καταστήματα (Αριθμός, Όγκος, Αξία) κατά Είδος Δραστηριότητας
και Διάκριση Αστικών, Ημιαστικών και Αγροτικών Περιοχών (2004-2008)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις επιχειρήσεων του κλάδου (2009-2013)
Πίνακας 3.3 Δείκτες κερδοφορίας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2009-2013)
Πίνακας 3.4 Δείκτες αποδοτικότητας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2009-2013)
Πίνακας 3.5 Δείκτες ρευστότητας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2009-2013)
Πίνακας 3.6 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2009-2013)
Πίνακας 3.7 Δείκτες δραστηριότητας εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2009-2013)
Πίνακας 3.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2012-2013)
Πίνακας 3.9 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2012-2013)
Πίνακας 3.10 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων εταιρειών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2012-2013)
Πίνακας 3.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ALTER EGO A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GLOBE WILLIAMS HELLAS A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ISS FACILITY SERVICES A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας SARP FACILITY MANAGEMNT A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TASK J&P ΑΒΑΞ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΟΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΕΝ ΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.18 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΡΓΟΛΑΒΙΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΟΣ & ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ’’Ε.Υ.Κ’’ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.19 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΛΙΑ, ΑΡ., Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.20 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΠΟΛΑΓΚΕΤ, ΛΑ FACILITY MANAGEMENT Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.21 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.22 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΥΑΔΕΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.23 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΦΑΣΜΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2011-2013)
Πίνακας 3.24 Αριθμός επιχειρήσεων του κλάδου με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου το 2013
Πίνακας 3.25 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει μικτών κερδών (2012-2013)
Πίνακας 3.26 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει καθαρoύ (προ φόρου) αποτελέσματος (2012-2013)
Πίνακας 3.27 Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει κερδών EBITDA (2012-2013)
Πίνακας 3.28 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
Πίνακας 3.29 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2014-2013)
Πίνακας 3.30 Συναλλακτική συμπεριφορά του ευρύτερου κλάδου: Υπηρεσίες καθαρισμού (2014-2013)
Π3.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 4.1 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2007-2014)
Πίνακας 4.2 Μερίδια αγοράς εταιρειών του κλάδου (2013)
Πίνακας 4.3 Συντελεστής συγκέντρωσης στην αγορά υπηρεσιών καθαρισμού επαγγελματικών κτηρίων (2013)