ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

Έκδοση 2
Έτος Δημοσίευσης Φεβρουάριος, 2016
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΕΡΟΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
1.4 Κατηγορίες Αεροπορικών Εταιρειών - Υπηρεσιών
1.5 Θεσμικό Πλαίσιο
Παράρτημα Κεφαλαίου 1
2. Η Ζήτηση για Αεροπορικές Μεταφορές
2.1 Χαρακτηριστικά και Παράγοντες της Ζήτησης για Αεροπορικές Μεταφορές
2.2 Η κίνηση στα Αεροδρόμια της Χώρας
2.2.1 Αριθμός Πτήσεων
2.2.2 Αριθμός Διακινηθέντων Επιβατών
2.2.3 Αριθμός Διακινούμενων Εμπορευμάτων
2.3 Η Τουριστική Κίνηση στη Χώρα
2.4 Οι Υποδομές της Χώρας
2.5 Αποτελέσματα Έρευνας Οικογενειακών Προϋπολογισμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Αεροπορικών Υπηρεσιών
3.1 Οι Εν Λειτουργεία Ελληνικές Αεροπορικές Εταιρείες
3.2 Διαφημιστική Δαπάνη Αεροπορικών Εταιρειών
3.3 Στοιχεία Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3.1 Παρουσίαση Ελληνικών Αεροπορικών Εταιρειών και Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης
3.3.2 Πωλήσεις Αεροπορικών Εταιρειών και Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης (handling)
3.3.3 Παρουσίαση Εταιρειών Εμπορίας Ανταλλακτικών και Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
3.3.4 Πωλήσεις Εταιρειών Εισαγωγής Ανταλλακτικών και Παροχής Υπηρεσιών Τεχνικής Υποστήριξης
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου Υπηρεσιών Μεταφορών
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου Μεταφορών
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Αεροπορικών Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Αεροπορικών Εταιρειών
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Αεροπορικών Εταιρειών σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Αεροπορικών Εταιρειών Βάσει Κερδοφορίας
4.2 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησης (Handling)
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών Επίγειας Εξυπηρέτησης σε Σχέση με τον Κλάδο - Benchmarking
Κατάταξη των Επιχειρήσεων Επίγειας Εξυπηρέτησηςη Βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Ελληνικών Αερομεταφορών και των Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης
5.1 Μέγεθος Αγοράς Ελληνικών Αερομεταφορών
5.2 Μέγεθος Αγοράς Υπηρεσιών Επίγειας Εξυπηρέτησης
6. Ο Διεθνής Κλάδος των Αερομεταφορών
6.1 Η Παγκόσμια Αεροπορική Αγορά
6.2 Η Αεροπορική Αγορά της Ε.Ε.
6.3 Μεγέθη του Παγκόσμιου Τουρισμού
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα - Τάσεις και Προοπτικές
7.1 Τελευταίες Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο
7.2 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος – Ανάλυση Swot
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ των Επιχειρήσεων του κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές - Προτάσεις
Παράρτημα I: Οικονομικη Επισκοπηση
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΙΝΑΚΩΝ
Π1.1 Αεροπορικές γραμμές στις οποίες έχουν επιβληθεί υποχρεώσεις παροχής δημόσιας υπηρεσίας
Π2.1 Εξέλιξη συνόλου πτήσεων στα αεροδρόμια της χώρας (2011-2014)
Π2.2 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης στα αεροδρόμια της χώρας (2011-2014)
Π2.3 Εξέλιξη επιβατικής κίνησης ανά μήνα (2012-2014)
Π2.4 Αεροπορικές αφίξεις μη κατοίκων από το εξωτερικό (2013-2014)
Π2.5 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών για μετακινήσεις - μεταφορές (2012-2014)
Πίνακας 3.1 Αριθμός εν λειτουργία ελληνικών αεροπορικών εταιρειών (Δεκέμβριος 2015)
Πίνακας 3.2 Επιχειρήσεις του κλάδου
Πίνακας 3.3 Πωλήσεις εταιρειών του κλάδου (2010-2015)
Πίνακας 3.4 Επιχειρήσεις εισαγωγής και εμπορίας ανταλλακτικών αεροσκαφών & παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης
Πίνακας 3.5 Πωλήσεις εταιρειών εισαγωγής και εμπορίας ανταλλακτικών & παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (2010-2015)
Πίνακας 3.6 Πιστοληπτική ικανότητα των επιχειρήσεων της μελέτης
(2014-2015)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου Υπηρεσιών Μεταφορών(2015)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική συμπεριφορά των επιχειρήσεων της μελέτης (2014-2015)
Πίνακας 3.9 Συναλλακτική συμπεριφορά του κλάδου των μεταφορών (2014-2015)
Π3.1 Εξέλιξη διαφημιστικής δαπάνης αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)
Π3.2 Διαφημιστική δαπάνη αεροπορικών εταιρειών, ανά διαφημιζόμενο (2013-2014)
Π3.3 Ο Όμιλος Aegean Airlines & Olympic Air σε αριθμούς
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης αεροπορικών εταιρειών (2010 – 2014)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας αεροπορικών εταιρειών (2010-2014)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός αεροπορικών εταιρειών (2013-2014)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων αεροπορικών εταιρειών (2013-2014)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων αεροπορικών εταιρειών (2013-2014)
Πίνακας 4.9 Αεροπορία Αιγαίου ΑΕ: Λογιστικές καταστάσεις 9μήνου (2014-2015)
Πίνακας 4.10 AMJET EXECUTIVE ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.11 ASTRA AIRLINES ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.12 BLUE BIRD ΑΕΡΟΓΡΑΜΜΕΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.13 GAIN JET AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.14 OLYMPIC AIR AE ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.15 SKY EXPRESS ΚΡΗΤΙΚΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.16 ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.17 ΕΛΛΗΝΑΙΡ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο
(2012-2014)
Πίνακας 4.18 ΕΡΜΗΣ ΑΙΡΛΑΙΝΣ ΑΕ: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.19 Αριθμός αεροπορικών εταιρειών με βελτίωση / επιδείνωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου κατά τη διετία 2013/14
Πίνακας 4.20 Κατάταξη αεροπορικών εταιρειών βάσει μικτού κέρδους
(2013-2014)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη αεροπορικών εταιρειών βάσει (προ φόρου) αποτελέσματος (2013-2014)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη αεροπορικών εταιρειών βάσει κερδών EBITDA
(2013-2014)
Πίνακας 4.23 Δείκτες κερδοφορίας επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης
(2010 – 2014)
Πίνακας 4.24 Δείκτες αποδοτικότητας επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης
(2010 – 2014)
Πίνακας 4.25 Δείκτες ρευστότητας επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης
(2010 – 2014)
Πίνακας 4.26 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης (2010-2014)
Πίνακας 4.27 Δείκτες δραστηριότητας επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης
(2010 – 2014)
Πίνακας 4.28 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (2013 – 2014)
Πίνακας 4.29 Ομαδοποιημένος ισολογισμός κερδοφόρων επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (2013-2014)
Πίνακας 4.30 Ομαδοποιημένος ισολογισμός ζημιογόνων επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης αεροσκαφών (2013-2014)
Πίνακας 4.31 GISSCO AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.32 GOLDAIR HANDLING – GOLDAIR ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΕΙΣ ΕΔΑΦΟΥΣ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.33 ΗΑFCO AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.34 NEWREST ΕΛΛΑΣ AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο
(2012-2014)
Πίνακας 4.35 SAFCO AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.36 SIGNATURE FLIGHT SUPPORT ATHENS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.37 SKYSERV AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.38 SWISSPORT – HELLAS SUD AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.39 SWISSPORT HELLAS AE: Χρηματοοικονομικοί δείκτες και σύγκριση με τον κλάδο (2012-2014)
Πίνακας 4.40 Αριθμός εταιρειών επίγειας εξυπηρέτησης με βελτίωση στους δείκτες κερδοφορίας και αποδοτικότητας ιδίου κεφαλαίου κατά τη διετία 2014/13
Πίνακας 4.41 Κατάταξη επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει μικτών κερδών (2013-2014)
Πίνακας 4.42 Κατάταξη επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει καθαρού (προ φόρου) αποτελέσματος (2013-2014)
Πίνακας 4.43 Κατάταξη επιχειρήσεων επίγειας εξυπηρέτησης βάσει κερδών EBITDA (2013-2014)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος αγοράς ελληνικών αερομεταφορών (2013-2015)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος αγοράς ελληνικών αεροπορικών εταιρειών βάσει κύκλου εργασιών (2014-2015)
Πίνακας 5.3 Μερίδια ομίλου Aegean Airlines βάσει μεταφερθέντων επιβατών (2014-2015)
Πίνακας 5.4 Μέγεθος αγοράς υπηρεσιών επίγειας εξυπηρέτησης (2013-2015)
Πίνακας 5.5 Μερίδια αγοράς εταιρειών – φορέων επίγειας εξυπηρέτησης (2014-2015)
Πίνακας 6.1 Εξέλιξη της παγκόσμιας αεροπορικής επιβατικής κίνησης (2008-2014)
Πίνακας 6.2 Παγκόσμια αεροπορική επιβατική κίνηση ανά περιφέρεια (2014)
Πίνακας 6.3 Εξέλιξη της παγκόσμιας αεροπορικής εμπορευματικής κίνησης (2008-2014)
Πίνακας 6.4 Οι 10 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες σε επιβατική κίνηση (2014)
Πίνακας 6.5 Οι 10 μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες σε εμπορευματική κίνηση (2014)
Πίνακας 6.6 Εξέλιξη παγκόσμιου αεροπορικού στόλου (2008-2014)
Πίνακας 6.7 Αεροπορική κίνηση στην Ε.Ε. (2014)
Πίνακας 6.8 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις (2010-2015)
Πίνακας 6.9 Παγκόσμιες τουριστικές αφίξεις ανά κύριο προορισμό (2014)
Πίνακας 6.10 Οι 5 πρώτες χώρες στον κόσμο σε τουριστικές αφίξεις (2014)
Π6.1 Τα 30 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε επιβατική κίνηση (2013)
Π6.2 Τα 20 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε εμπορευματική κίνηση (2013)
Π6.3 Τα 20 μεγαλύτερα αεροδρόμια στον κόσμο σε κίνηση αεροσκαφών (2013)
Π6.4 Οι μεγαλύτερες αεροπορικές εταιρείες χαμηλού κόστους (2014)
Π6.5 Οι παγκόσμιες αεροπορικές συμμαχίες και τα μέλη τους
Π6.6 Ε.Ε.(28): Τα 30 μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε επιβατική κίνηση (2014)
Π6.7 Ε.Ε.(28): Τα 20 μεγαλύτερα Ευρωπαϊκά αεροδρόμια σε εμπορευματική κίνηση (2014)