ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση 12
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2019
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Στον κλάδο των διαμεταφορών δραστηριοποιείται μεγάλος αριθμός επιχειρήσεων, οι οποίες λειτουργούν είτε ως απλοί διαμεσολαβητές μεταφορικού έργου, είτε ως πλήρως καθετοποιημένες εταιρείες. Αρκετές διαμεταφορικές επιχειρήσεις παρέχουν πλέον και υπηρεσίες Third Party Logistics, δεδομένου ότι οι εταιρείες-πελάτες τους ζητούν ολοκληρωμένες λύσεις για τις ανάγκες τους. Ειδικότερα, παρέχουν παράλληλα και υπηρεσίες αποθήκευσης, οργάνωσης και παρακολούθησης αποθεμάτων, συσκευασίας-ανασυσκευασίας-ετικετοποίησης, διανομής των προϊόντων κ.ά.
Η συνολική εγχώρια αγορά των υπηρεσιών διαμεταφοράς παρουσίασε σημαντική άνοδο την περίοδο 2002-2008, σημειώνοντας μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 7,9%. Στη συνέχεια η αξία της αγοράς κατέγραψε πτωτική πορεία επί μία πενταετία, τάση όμως η οποία ανακόπηκε το 2014. Η ανοδική πορεία της συνολικής αξίας της αγοράς συνεχίστηκε και τα επόμενα έτη, σημειώνοντας αύξηση 7,1% το 2018/2017. Περαιτέρω αύξηση προβλέπεται και για το 2019 (6,7%).
Σχετικά με την κατανομή της αγοράς ανά μεταφορικό μέσο, σημειώνεται ότι ο οδικός τομέας κυριαρχεί στον κλάδο διαχρονικά, με ποσοστό συμμετοχής της τάξης του 58% το 2018. Ακολουθούν οι θαλάσσιες μεταφορές με 19%, οι αεροπορικές με 14%, οι σιδηροδρομικές με 6% και οι συνδυασμένες με 3%, το ίδιο έτος. Για το 2019 εκτιμάται ότι θα διευρυνθεί το μερίδιο των θαλάσσιων μεταφορών.
Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Περιγραφή Δραστηριότητας
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση για Εμπορευματικές Μεταφορές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Η Εγχώρια Αγορά των Διαμεταφορών
Εξέλιξη του Μεγέθους Αγοράς
Πρόβλεψη Αγοράς
Συσχέτιση Κλάδου Διαμεταφορών και ΑΕΠ
Κατανομή της Αγοράς ανά Μεταφορικό Μέσο
Μερίδια Εταιρειών
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
Οι Εμπορευματικές Μεταφορές σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών σε Διεθνές Επίπεδο
Εμπορευματικό Μεταφορικό Έργο στην Ε.Ε.
Κυριότερες Επιχειρήσεις Διαμεταφοράς Παγκοσμίως
Παγκόσμια Κατάταξη Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου