ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Έκδοση 11
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 670.00€

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Μεθοδολογία Εκπόνησης Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
Εισαγωγή – Γενικά Πληροφοριακά Στοιχεία
Εισαγωγή
Περιγραφή Δραστηριότητας
Θεσμικό Πλαίσιο
Η Ζήτηση για Εμπορευματικές Μεταφορές
Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση

Η Προσφορά του Κλάδου
Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
Γεωγραφική Κατανομή Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πωλήσεις Επιχειρήσεων του Κλάδου
Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου
Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου
Χρηματοοικονομικοί Δείκτες
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κατάταξη Εταιρειών βάσει Κερδοφορίας
Η Εγχώρια Αγορά των Διαμεταφορών
Εξέλιξη του Μεγέθους Αγοράς
Πρόβλεψη Αγοράς
Συσχέτιση Κλάδου Διαμεταφορών και ΑΕΠ
Κατανομή της Αγοράς ανά Μεταφορικό Μέσο
Μερίδια Εταιρειών
Βαθμός Συγκέντρωσης στον Κλάδο
Οι Εμπορευματικές Μεταφορές σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό Επίπεδο
Υποδομές και Δίκτυα Μεταφορών σε Διεθνές Επίπεδο
Εμπορευματικό Μεταφορικό Έργο στην Ε.Ε.
Κυριότερες Επιχειρήσεις Διαμεταφοράς Παγκοσμίως
Παγκόσμια Κατάταξη Επιχειρήσεων Διαμεταφοράς
Συμπεράσματα Τάσεις και Προοπτικές
Ανάλυση του Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος (Porter)
SWOT Analysis
Τάσεις και Προοπτικές
-Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
-Benchmarking Εταιρειών του Κλάδου
-Προφίλ Εταιρειών του Κλάδου