ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Έκδοση 15
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΑΛΥΣΙΔΕΣ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΩΝ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ (FAST FOOD)

Ο κλάδος των αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης περιλαμβάνει επιχειρήσεις που διακρίνονται στις εξής βασικές ευρύτερες κατηγορίες: burger, pizza, snack-sandwich. Παράλληλα λειτουργούν και άλλες αλυσίδες που διαθέτουν ποικιλία γευμάτων ή μια συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων (σουβλάκια, πίτες, donuts, κρέπες κ.λπ.), εκμεταλλευόμενες σημαντικό αριθμό καταστημάτων, με ευρεία γεωγραφική κατανομή.
Ο κλάδος των οργανωμένων αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης χαρακτηρίζεται από έντονο ανταγωνισμό μεταξύ των επιχειρήσεων ο οποίος εστιάζεται κυρίως στην παροχή οικονομικών λύσεων διατροφής, στην προσφορά εξελιγμένων υπηρεσιών παράδοσης (delivery) και στην ποικιλία των προσφερόμενων μενού.
Ο συνολικός αριθμός των καταστημάτων 24 αλυσίδων (burger, pizza, snack-sandwich, σουβλάκι, λοιπές), ανέρχεται σε 1.004 καταστήματα (Φεβρουάριος 2018). Οι αλυσίδες της κατηγορίας snack-sandwich εμφανίζουν τα περισσότερα καταστήματα (435) και ακολουθούν οι αλυσίδες pizza με 211 καταστήματα και οι αλυσίδες burger με 167.
Η συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης ανέκαμψε το 2016, μετά την φθίνουσα πορεία των τελευταίων ετών (με εξαίρεση το 2014). Το 2017 εκτιμάται περαιτέρω αύξηση της αγοράς (+2,5%) Η κατηγορία καταστημάτων snack – sandwich, εμφανίζει σημαντική διαχρονική αύξηση του ποσοστού συμμετοχής της στην αγορά καλύπτοντας το 2017 το μεγαλύτερο μέρος της, αποσπώντας μερίδιο της τάξεως του 43,1%. Ακολουθεί η κατηγορία καταστημάτων με βάση το burger με μερίδιο 30%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3.1 Αλυσίδες Εστιατορίων Burger
1.3.2 Αλυσίδες Εστιατορίων Pizza
1.3.3 Αλυσίδες Εστιατορίων Snack-Sandwich
1.3.4 Λοιπές αλυσίδες
1.4 Ο Θεσμός της Δικαιόχρησης (Franchise) στην Ελλάδα
2. Παράγοντες που Επηρεάζουν τη Ζήτηση
2.1 Κοινωνικοί – Δημογραφικοί Παράγοντες
2.2 Οικονομικοί Παράγοντες
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. H Προσφορά του Κλάδου των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου - Γενικά Χαρακτηριστικά
3.2 Συνοπτική Παρουσίαση Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.3 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Εκμετάλλευσης Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
3.4 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.4.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.4.2 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: “Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης”
3.5 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.5.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: “Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης”
3.6 Δίκτυα Καταστημάτων
Συνολικός Αριθμός Καταστημάτων Αλυσίδων του Κλάδου
Καταστήματα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση το Burger
Καταστήματα Αλυσίδων Εστιατορίων με Βάση την Pizza
Καταστήματα Αλυσίδων Εστιατορίων Snack - Sandwich
Καταστήματα Λοιπών Αλυσίδων
Καταστήματα σε Κλειστές Αγορές
Γεωγραφική Αποτύπωση
Παράρτημα Κεφαλαίου 3
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένος ισολογισμός
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.2 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Βασικών Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης
5.1 Εξέλιξη της συνολικής εγχώριας αγοράς
5.2 Διάρθρωση της Αγοράς ανά Κύρια Κατηγορία Εστίασης
5.3 Πρόβλεψη Αγοράς
5.4 Μερίδια Αγοράς Αλυσίδων του Κλάδου
5.5 Μέσος Όρος Πωλήσεων ανά Κατηγορία Καταστημάτων
6. Στοιχεία της Διεθνούς Αγοράς Εστίασης
6.1 Γενικά Στοιχεία της αγοράς εστίασης των Η.Π.Α.
6.2 Η Αγορά των Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στις Η.Π.Α.
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα –Προοπτικές
7.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα/Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Διευθύνσεις Καταστημάτων Αλυσίδων Εστιατορίων Γρήγορης Εξυπηρέτησης στην Ελλάδα
Παράρτημα ΙΙ: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙV: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Κατανομή του συνόλου των νοικοκυριών ανά μέγεθος (2016)
Πίνακας 2.2 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2017)
Πίνακας 2.3 Πληθυσμός και κατά κεφαλή μεγέθη (2009-2016)
Π2.1 Μέσος εβδομαδιαίος χρόνος εργασίας (σε ώρες) ανά απασχολούμενο σε χώρες της Ευρώπης (2014-2016)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά περιοχές (2015-2016)
Πίνακας 3.1 Συνοπτική παρουσίαση των επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων εκμετάλλευσης αλυσίδων εστιατορίων γρήγορης εξυπηρέτησης (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017 - 2016)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα του κλάδου: Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης (2017)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017 - 2016)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά του Κλάδου: Εστιατόρια - Κέντρα Διασκέδασης (2017-2016)
Πίνακας 3.7 Αριθμός καταστημάτων ανά κατηγορία εστίασης
Π3.1 Αριθμός επιχειρήσεων γρήγορης εστίασης σε ορισμένους νομούς της χώρας (2018)
Π3.2 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση το Βurger (Φεβρουάριος 2018)
Π3.3 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων εστιατορίων με βάση την Pizza (Φεβρουάριος 2018)
Π3.4 Γεωγραφική κατανομή αλυσίδων με βάση το Snack - Sandwich (Φεβρουάριος 2018)
Π3.5 Γεωγραφική κατανομή λοιπών αλυσίδων εστιατορίων (Φεβρουάριος 2018)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας EVEREST Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ & ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FOOD PLUS A.E.B.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας GOODY'S A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PREMIER CAPITAL ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ROMA PIZZA Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΝΑΤΡΟΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΜΙΚΡΟΓΕΥΜΑΤΑ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΙΤΣΑ ΦΑΝ ΝΤΕΛΙΒΕΡΙ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.17 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών (προ φόρου) Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (1992-2017)
Πίνακας 5.2 Μέγεθος εγχώριας αγοράς εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κατηγορία (2002-2017)
Πίνακας 5.3 Ποσοστιαία κατανομή της εγχώριας αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης ανά κύρια κατηγορία (2002, 2017)
Πίνακας 5.4 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2018-2020)
Πίνακας 5.5 Μερίδια αλυσίδων στη συνολική αγορά εστίασης μέσω οργανωμένων αλυσίδων γρήγορης εξυπηρέτησης (2017)
Πίνακας 5.6 Μερίδια αγοράς αλυσίδων εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης τύπου pizza (2017)
Πίνακας 5.7 Μέσος όρος πωλήσεων ανά κατηγορία καταστημάτων γρήγορης εξυπηρέτησης (2017)
Π6.1 Οι 50 κορυφαίες αλυσίδες εστίασης γρήγορης εξυπηρέτησης στις ΗΠΑ (2016)