ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Έκδοση 1
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα παρουσιάζει σταθερή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, καθώς η απελευθέρωσή της προχωράει με αργά αλλά σταθερά βήματα. Η πορεία του κλάδου είναι συνυφασμένη με την πολιτική υποστήριξης και την εφαρμογή του σχετικού θεσμικού πλαισίου.
Το ισχύον θεσμικό πλαίσιο επιτρέπει την δραστηριοποίηση ανεξάρτητων προμηθευτών, οι οποίοι διασφαλίζουν την πρόσβαση των χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς και Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Τριάντα (30) επιχειρήσεις περίπου διαθέτουν σήμερα άδεια προμήθειας και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.
Η εγχώρια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας κυμαίνεται στα ίδια περίπου επίπεδα την εξαετία 2012-2017.
Το μεγαλύτερο ποσοστό της εγχώριας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας καλύπτει η κατηγορία «Πελάτες Χαμηλής Τάσης» (αφορά κυρίως οικιακούς καταναλωτές), με 62,5% περίπου το 2017.
Η συνολική καθαρή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ενισχύθηκε το 2017 κατά 9,4% έπειτα από μια τριετία στασιμότητας (2014-2016).
Ο λιγνίτης συμμετέχει διαχρονικά με το υψηλότερο ποσοστό στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, καλύπτοντας το 38,6% του συνόλου των διαφόρων πηγών το 2017, ενώ ακολούθησαν το φυσικό αέριο με 35,9% και οι ΑΠΕ με 20%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Ιστορικό - Διαχρονική Εξέλιξη
1.4 Συνοπτική Περιγραφή Ηλεκτρικής Ενέργειας
1.5 Ευρωπαϊκό Θεσμικό Πλαίσιο
1.6 Ελληνικό Θεσμικό Πλαίσιο
1.7 Σημαντικοί Φορείς του Κλάδου των ΑΠΕ
1.7.1 Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ)
1.7.2 ΛΑΓΗΕ - ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ
2. Η Ζήτηση για Ηλεκτρική Ενέργεια
2.1 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης
Δημογραφικά Στοιχεία
Αριθμός Νοικοκυριών
2.2 Παράγοντες Διαμόρφωσης της Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας από ΑΠΕ
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά της Ηλεκτρικής Ενέργειας
3.1 Δομή και Διάρθρωση του Κλάδου
3.2 Παρουσίαση Επιχειρήσεων του Κλάδου
3.3 Κύκλος Εργασιών Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση του Κλάδου
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εταιρειών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ομαδοποιημένοι Ισολογισμοί
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2012-2016
Ομαδοποιημένος Ισολογισμός 2015-2016
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Επιχειρήσεων του Κλάδου βάσει Οικονομικών Μεγεθών
5. Ανάλυση της Αγοράς των Παρόχων Ηλεκτρικής Ενέργειας
5.1 Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
5.2 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας
5.3 Μερίδια Αγοράς Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
6. Ευρωπαϊκή & Διεθνής Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας
6.1 Παραγωγή – Εμπόριο - Κατανάλωση
6.2 Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
Αιολική Ενέργεια
Ηλιακή Ενέργεια (Φωτοβολταϊκά Συστήματα)
Βιοκαύσιμα
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα και Προοπτικές του Κλάδου
Επιχειρηματικές Εξελίξεις στον Κλάδο της Ηλεκτρικής Ενέργειας
Γενικά
Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα IΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
• Benchmarking Επιχειρήσεων Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός (2007-2017)
Πίνακας 2.2 Γεννήσεις και θάνατοι στην Ελλάδα (2000-2016)
Πίνακας 2.3 Αριθμός Γάμων στην Ελλάδα (2007-2016)
Πίνακας 2.4 Αριθμός Νοικοκυριών και Kαθαρό Εθνικό Διαθέσιμο Εισόδημα (2008-2016)
Πίνακας 2.5 Αριθμός νέων κατοικιών (2004-2017)
Πίνακας 2.6 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδας (2005-2017)
Π2.1 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια (Ιανουάριος-Σεπτέμβριος 2016 & 2017)
Π2.2 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2010-2016)
Π2.3 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2010-2016)
Π2.4 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2010-2016)
Πίνακας 3.1 Παρουσίαση 28 Παρόχων/Προμηθευτών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις παρόχων/προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-2017)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2017)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2016-2017)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: «Ενέργεια – Νερό» (2016-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2015-2016, σε €)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας NRG TRADING HOUSE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PROTERGIA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας VOLTERRA Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΗΡΩΝ ΙΙ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 5.1 Καθαρή Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας και Συμμετοχή των Πηγών αυτής (2006-2017)
Πίνακας 5.2 Ισοζύγιο εισαγωγών-εξαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2016-2017)
Πίνακας 5.3 Εγκατεστημένη Ισχύς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας σε MW (2012–2018)
Πίνακας 5.4 Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (2012-2017)
Πίνακας 5.5 Μερίδια Παρόχων/Προμηθευτών βάσει αξίας (2012-2018)
Πίνακας 5.6 Μηνιαία Μερίδια Παρόχων/Προμηθευτών βάσει αξίας (α’ εξάμηνο 2017)
Πίνακας 5.7 Μηνιαία Μερίδια Παρόχων/Προμηθευτών βάσει αξίας ( β’ εξάμηνο 2017)
Πίνακας 5.8 Πωλήσεις Ηλεκτρικής ενέργειας ανά Πάροχο/Προμηθευτή (2016-2017)
Πίνακας 5.9 Μερίδια στο Σύνολο της Ετήσιας Προμήθειας ανά Συμμετέχοντα και ανά Επίπεδο Τάσης Ηλεκτρικής Ενέργειας (2017)
Πίνακας 6.1 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2016)
Πίνακας 6.2 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2016)
Πίνακας 6.3 Εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας ανά χώρα (2016)
Πίνακας 6.4 Διαχρονική εξέλιξη της συνολικής εγκαταστημένης δυναμικότητας (MW) αιολικών συστημάτων για τις 10 μεγαλύτερες αγορές (2011-2017)
Πίνακας 6.5 Παγκόσμια Παραγωγή Βιοκαυσίμων ανά χώρα (2016)
Π6.1 Εξέλιξη συνολικής και νέας εγκατεστημένης δυναμικότητας αιολικών συστημάτων σε παγκόσμιο επίπεδο (1996-2021)