ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Έκδοση 21
Έτος Δημοσίευσης Νοέμβριος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Ο κλάδος των καλλυντικών στην Ελλάδα περιλαμβάνει μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων, η πλειονότητα των οποίων ασχολείται με περισσότερες από μία κατηγορίες προϊόντων. Βασικό στοιχείο διαφοροποίησης των επιχειρήσεων καλλυντικών αποτελούν τα κανάλια του δικτύου διανομής τους.
Η εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (σε αξία) σημείωσε αύξηση (κατά 2,2%) το 2017. Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος κάλυψαν το μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής (45%) και ακολουθούν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 31%.
Αναφορικά με την εγχώρια αγορά καλλυντικών (σε τιμές χονδρικής), από το 2014 η αξία της αγοράς παρουσιάζει ανάκαμψη και το 2017 σημείωσε μικρή ενίσχυση κατά 1,1% σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Αύξηση εκτιμάται και για το 2018 (+2%). Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος αποτελούν διαχρονικά την κυριότερη κατηγορία καλλυντικών. Το 2017 εκτιμάται ότι κάλυψαν το 55% περίπου της συνολικής αξίας πωλήσεων, ενώ ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με ποσοστό 26%. Συνεχή άνοδο παρουσιάζει η κατηγορία μακιγιάζ τα τελευταία χρόνια.
Το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι κάλυψε το 46% της συνολικής αξίας της αγοράς καλλυντικών το 2017, ενώ ακολουθούν τα φαρμακεία με ποσοστό 24%.
Η αγορά της επιλεκτικής διανομής κατέγραψε σημαντικές απώλειες τα τελευταία έτη. Εντούτοις από το 2016 το κανάλι παρουσιάζει ανάκαμψη, κυρίως λόγω των σημαντικών εκπτώσεων των εταιρειών, παρουσιάζοντας ετήσια αύξηση 2,7%.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Καλλυντικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Καλλυντικών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής και Προώθησης Προϊόντων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Καλλυντικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.2 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
5. Η Αγορά Καλλυντικών
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Καλλυντικών
Μερίδια Παραγωγής
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο
5.2.1 Εισαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
5.2.2 Εξαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προορισμού
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Καλλυντικών – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
5.3.1 Η Συνολική Αγορά Καλλυντικών
5.3.2 Η Αγορά Καλλυντικών ανά Κατηγορία Προϊόντων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Στοιχεία Παγκόσμιας Αγοράς
6.1 Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αγοράς Καλλυντικών
6.2 Οι επωνυμίες καλλυντικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως
7. Συμπεράσματα –Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα I: Oικονομική Επισκόπηση
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα IΙΙ:Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων Καλλυντικών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2017)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2007-2018*)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2016)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών των νοικοκυριών για καλλυντικά ανά κατηγορία περιοχής (2017)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2016)
Π2.4 Μέσος όρος μηνιαίων αγορών για καλλυντικά κατά τάξεις μηνιαίου συνολικού εισοδήματος (2017)
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Καλλυντικών (2013-2017)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα των κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2018*)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2018 - 2017)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2018-2017)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των επιχειρήσεων του κλάδου (2013-2017)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας APIVITA Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FREZYDERM Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ORIFLAME ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας WELLA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ, ΓΡ., Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2015-2017)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2016-2017)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2016-2017)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2016-2017)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2016-2017)
Πίνακας 5.1 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (2000-2018)
Πίνακας 5.2 Μερίδια παραγωγής (2017)
Πίνακας 5.3 Εμπορικό ισοζύγιο καλλυντικών (2007-2017)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια αγορά καλλυντικών (2000-2017)
Πίνακας 5.5 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2000-2017)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (2000-2017)
Πίνακας 5.7 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2019-2021)
Πίνακας 5.8 Δείκτες συγκέντρωσης (2017)
Πίνακας 5.9 Μερίδια αγοράς (2017)
Π5.1 Εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2006-2017)
Π5.2 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης δέρματος (2006-2017)
Π5.3 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης μαλλιών (2006-2017)
Π5.4 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων μακιγιάζ (2006-2017)
Π5.5 Εξέλιξη των εισαγωγών αρωματικών προϊόντων (2006-2017)
Π5.6 Κυριότερες χώρες προέλευσης των καλλυντικών (2016-2017)
Π5.7 Εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2006-2017)
Π5.8 Κυριότερες χώρες προορισμού των καλλυντικών (2016-2017)
Π5.9 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (2000-2017)
Π5.10 Κατανομή Πωλήσεων Προϊόντων Ομορφιάς & Ατομικής Φροντίδας μέσω Ηλεκτρονικών Φαρμακείων (2016)
Πίνακας 6.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών (2006-2017)
Πίνακας 6.2 Οι 10 μεγαλύτερες χώρες σε εξαγωγές καλλυντικών στην Ευρώπη (2017)
Πίνακας 6.3 Πωλήσεις καλλυντικών στη Γερμανία ανά κατηγορία προϊόντων (2016-2017)
Πίνακας 6.4 Πωλήσεις καλλυντικών στη Μ. Βρετανία ανά κατηγορία προϊόντος (2016-2017)
Πίνακας 6.5 Εισαγωγές καλλυντικών στη Μ. Βρετανία (2016-2017)
Πίνακας 6.6 Εξαγωγές καλλυντικών από τη Μ. Βρετανία (2016-2017)
Πίνακας 6.7 Πωλήσεις καλλυντικών στην Ιταλία ανά κανάλι διανομής (2016-2017)
Πίνακας 6.8 Οι επωνυμίες καλλυντικών με τη μεγαλύτερη αξία παγκοσμίως