ΛΟΙΠΟΙ ΚΛΑΔΟΙ

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Έκδοση 20
Έτος Δημοσίευσης Δεκέμβριος, 2017
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΚΑΛΛΥΝΤΙΚΑ

Ο κλάδος των καλλυντικών περιλαμβάνει σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων (παραγωγικών, εισαγωγικών), η πλειονότητα των οποίων ασχολείται με περισσότερες από μία κατηγορίες προϊόντων. Η ζήτηση καλύπτεται από εισαγόμενα (κυρίως) και εγχωρίως παραγόμενα προϊόντα.
Η εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (σε αξία) παρουσίασε σημαντική αύξηση (+8,5%) το 2016, ενώ το μεγαλύτερο μερίδιο παραγωγής το 2016 κάλυψαν τα προϊόντα περιποίησης δέρματος (44,5%) και ακολούθησαν τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών με 31%.
Η εγχώρια αγορά καλλυντικών (πωλήσεις σε τιμές χονδρικής) παρουσίασε αύξηση κατά 4,5% το 2016 ενώ η αυξητική πορεία εκτιμάται ότι συνεχίστηκε και το 2017.
Τα προϊόντα περιποίησης δέρματος κάλυψαν το 54,3% της συνολικής αξίας το 2016, τα προϊόντα περιποίησης μαλλιών το 28,3%, τα προϊόντα μακιγιάζ το 10,7% και τα αρωματικά το 6,7%. Το κανάλι της ευρείας διανομής εκτιμάται ότι κάλυψε το 47,6% της συνολικής αξίας της αγοράς καλλυντικών το 2016 και ακολουθεί το κανάλι των φαρμακείων με 21,3%. %. Το κανάλι της επιλεκτικής διανομής κάλυψε το 17,2% της αγοράς.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
Σύνοψη
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
1.2 Εισαγωγή
1.3 Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.4 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση Καλλυντικών
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά Καλλυντικών
3.1 Δομή του Κλάδου
3.2 Περιγραφή Δικτύων Διανομής και Προώθησης Προϊόντων
3.3 Παρουσίαση Επιχειρήσεων
3.4 Πωλήσεις Επιχειρήσεων
3.5 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.5.1 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.5.2 Πιστοληπτική Ικανότητα των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
3.6 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
3.6.1 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης
3.6.2 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο «Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά»
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Επιχειρήσεων του Κλάδου Καλλυντικών
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
Ομαδοποιημένοι ισολογισμοί
Κατάταξη επιχειρήσεων βάσει Δεικτών
Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.2 Κατάταξη των Εταιρειών του Κλάδου βάσει Κερδοφορίας
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά Καλλυντικών
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Καλλυντικών
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο
5.2.1 Εισαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προέλευσης
5.2.2 Εξαγωγές Καλλυντικών – Κύριες Χώρες Προορισμού
5.2.3 Δείκτης Ανταγωνιστικότητας Καλλυντικών – Εμπορικό Ισοζύγιο
5.3 Εγχώρια Αγορά Καλλυντικών
5.3.1 Η Συνολική Αγορά Καλλυντικών
5.3.2 Η Αγορά Καλλυντικών ανά Κατηγορία Προϊόντων
5.3.3 Η Αγορά Καλλυντικών ανά Κανάλι Διανομής
5.3.4 Πρόβλεψη Αγοράς (2018-2020)
5.3.5 Η Συγκέντρωση στον Κλάδο – Μερίδια Αγοράς
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών
6.1 Στοιχεία της Ευρωπαϊκής Αγοράς Καλλυντικών
7. Συμπεράσματα –Προοπτικές
7.1 Aνάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Γενικά
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατα Προϊόντα
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
Ανάλυση SWOT
7.2 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδου
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
•Benchmarking Επιχειρήσεων Καλλυντικών
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Υπολογιζόμενος πληθυσμός της Ελλάδας κατά φύλο και ομάδες ηλικιών (2016)
Πίνακας 2.2 Εξέλιξη του δείκτη τιμών καταναλωτή για τα είδη ατομικής φροντίδας (2007-2017*)
Πίνακας 3.1 Παραγωγικές και εισαγωγικές επιχειρήσεις του κλάδου των καλλυντικών
Πίνακας 3.2 Πωλήσεις Επιχειρήσεων Καλλυντικών (2012-2016)
Πίνακας 3.3 Πιστοληπτική Ικανότητα των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017 - 2016)
Πίνακας 3.4 Πιστοληπτική ικανότητα των κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2017*)
Πίνακας 3.5 Συναλλακτική Συμπεριφορά των Επιχειρήσεων της Μελέτης (2017* - 2016)
Πίνακας 3.6 Συναλλακτική συμπεριφορά των Κλάδων: Βιομηχανία και Εμπόριο “Φάρμακα – Καλλυντικά – Απορρυπαντικά” (2017*-2016)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Καλλυντικών (2011-2015)
Πίνακας 4.7 Ομαδοποιημένος ισολογισμός επιχειρήσεων Καλλυντικών (2015-2016)
Πίνακας 4.8: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας APIVITA Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AVON COSMETICS (GREECE) ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.10: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας BEIERSDORF HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.11: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας FREZYDERM Α.Β.E.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HENKEL ΕΛΛΑΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ CONSUMER A.E. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.14: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας JOHNSON & JOHNSON ΕΛΛΑΣ Α.Ε.&Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας L'OREAL HELLAS Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας L.R HEALTH & BEAUTY SYSTEMS Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.17: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ORIFLAME ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2013-2015)
Πίνακας 4.18: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PARFUMS CHRISTIAN DIOR HELLAS Α.Ε.Β.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.19: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας PIERRE FABRE HELLAS Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.20: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας WELLA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ε.Π.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.21: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΡΟΜΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.22: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΛΛΕΝΙΚΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.23: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΕΣΤΕ ΛΩΝΤΕΡ ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.24: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.25: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.26: Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΓΡ. Α.Β.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.27 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.28 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.29 Κατάταξη των επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Π4.1 Τυπολόγιο χρηματοοικονομικών δεικτών
Πίνακας 5.1 Εγχώρια παραγωγή καλλυντικών (2000-2017)
Πίνακας 5.2 Μερίδια παραγωγής (2016)
Πίνακας 5.3 Εμπορικό ισοζύγιο καλλυντικών (2006-2016)
Πίνακας 5.4 Εγχώρια αγορά καλλυντικών (2000-2017)
Πίνακας 5.5 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά βασική κατηγορία προϊόντων (2000-2017)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κανάλι διανομής (2000-2017)
Πίνακας 5.7 Πρόβλεψη του Συνολικού Μεγέθους Αγοράς (2018-2020)
Πίνακας 5.8 Δείκτες συγκέντρωσης (2016)
Πίνακας 5.9 Μερίδια αγοράς (2016)
Π5.1 Εξέλιξη των εισαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2006-2016)
Π5.2 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης δέρματος (2006-2016)
Π5.3 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων περιποίησης μαλλιών (2006-2016)
Π5.4 Εξέλιξη των εισαγωγών προϊόντων μακιγιάζ (2006-2016)
Π5.5 Εξέλιξη των εισαγωγών αρωματικών προϊόντων (2006-2016)
Π5.6 Κυριότερες χώρες προέλευσης των καλλυντικών (2015-2016)
Π5.7 Εξέλιξη των εξαγωγών καλλυντικών ανά κατηγορία (2006-2016)
Π5.8 Κυριότερες χώρες προορισμού των καλλυντικών (2015-2016)
Π5.9 Εγχώρια αγορά καλλυντικών ανά κατηγορία προϊόντων (2000-2017)
Πίνακας 6.1 Ευρωπαϊκή Αγορά Καλλυντικών (2006-2016)
Πίνακας 6.2 Οι 10 μεγαλύτερες χώρες σε εξαγωγές καλλυντικών στην Ευρώπη (2016)
Πίνακας 6.3 Πωλήσεις καλλυντικών στη Γερμανία ανά κατηγορία προϊόντων (2015-2016)
Πίνακας 6.4 Πωλήσεις καλλυντικών στη Μ. Βρετανία ανά κατηγορία προϊόντος (2015-2016)
Πίνακας 6.5 Εισαγωγές καλλυντικών στη Μ. Βρετανία (2015-2016)
Πίνακας 6.6 Εξαγωγές καλλυντικών από τη Μ. Βρετανία (2015-2016)
Πίνακας 6.7 Πωλήσεις καλλυντικών στην Ιταλία ανά κανάλι διανομής (2015-2016)