ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Έκδοση 16
Έτος Δημοσίευσης Ιούνιος, 2018
Χώρα Ελλάδα
Τιμή 590.00€

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

Ο τομέας της κατασκευής κλιματιστικών μηχανημάτων αποτελείται από πολύ μικρό αριθμό επιχειρήσεων. Αντιθέτως, στον εισαγωγικό τομέα δραστηριοποιείται σημαντικός αριθμός επιχειρήσεων, ορισμένες από τις οποίες αποτελούν θυγατρικές πολυεθνικών εταιρειών.
Η συνολική εγχώρια παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων έχει μειωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό τα τελευταία χρόνια (σωρευτική μείωση 90,2% το 2017 σε σχέση με το 2008).
Η εγχώρια αγορά ψυκτών (πωλήσεις σε τεμάχια) μειώθηκε κατά 10,2% το 2017 ενώ πτωτικά κινήθηκαν και οι πωλήσεις των κεντρικών κλιματιστικών μονάδων. Αντιθέτως, η αγορά των fan coils κινήθηκε ανοδικά.
Οι συνολικές πωλήσεις κλιματιστικών split units παρουσίασαν ετήσια αύξηση 8,6% το 2017 σε σχέση με το 2016. Σχεδόν παρόμοια αύξηση παρουσίασαν και τα ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού την ίδια περίοδο (+8,2%).
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Σύνοψη
Μεθοδολογία και Περιορισμοί της Μελέτης
Μεθοδολογία Εκπόνησης των Κλαδικών Μελετών
Περιορισμοί της Μελέτης
1. Εισαγωγή – Γενικά Χαρακτηριστικά του Κλάδου
1.1 Εισαγωγή
1.2 Γενικά Χαρακτηριστικά των Προϊόντων Κλιματισμού
1.3 Θεσμικό Πλαίσιο
2. Η Ζήτηση για Κλιματιστικά Μηχανήματα
2.1 Χαρακτηριστικά της Ζήτησης
Έρευνα Οικογενειακών Προϋπολογισμών
2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη Ζήτηση
Παράρτημα Κεφαλαίου 2
3. Η Προσφορά του κλάδου
3.1 Δομή και Διάρθρωση του κλάδου
3.2 Εξέλιξη Βασικών Οικονομικών Μεγεθών του Κλάδου Παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.3 Περιγραφή Δικτύων Διανομής Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.4 Παραγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.5 Πωλήσεις Παραγωγικών Επιχειρήσεων
3.6 Εισαγωγικές Επιχειρήσεις Κλιματιστικών Μηχανημάτων
3.7 Πωλήσεις Εισαγωγικών Επιχειρήσεων
3.8 Εξέλιξη Πιστοληπτικής Ικανότητας του Κλάδου
3.9 Εξέλιξη Συναλλακτικής Συμπεριφοράς του Κλάδου
4. Χρηματοοικονομική Ανάλυση
4.1 Χρηματοοικονομική Ανάλυση Εισαγωγικών Επιχειρήσεων του Κλάδου
Κερδοφορία
Αποδοτικότητα
Ρευστότητα
Χρηματοοικονομική Διάρθρωση
Δραστηριότητα
4.2 Ανάλυση Ομαδοποιημένου Ισολογισμού (2012-2016)
4.3 Σύγκριση Οικονομικών Δεικτών Εταιρειών σε σχέση με τον Κλάδο – Benchmarking
4.4 Κατάταξη των Εταιρειών Βάσει Επιλεγμένων Λογαριασμών
Παράρτημα Κεφαλαίου 4
5. Η Αγορά των Κλιματιστικών Μηχανημάτων
5.1 Εγχώρια Παραγωγή Κλιματιστικών Μηχανημάτων
5.2 Εξωτερικό Εμπόριο Κλιματιστικών Μηχανημάτων
5.2.1 Εξέλιξη Εισαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προέλευσης
5.2.2 Εξέλιξη Εξαγωγών - Κυριότερες Χώρες Προορισμού
5.3 Εγχώρια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων – Μερίδια Επιχειρήσεων
5.3.1 Κεντρικός Κλιματισμός
Α. Ψύκτες
Β. Κεντρικές Κλιματιστικές Μονάδες
Γ. Fan Coils
5.3.2 Κλιματιστικά Split Units
5.3.3 Ημικεντρικά Συστήματα
5.3.4 Αντλίες Θερμότητας
5.3.5 Συγκεντρωτικό μέγεθος αγοράς
5.3.6 Αξία Εγχώριας Αγοράς Κλιματιστικών Μηχανημάτων
Παράρτημα Κεφαλαίου 5
6. Η Παγκόσμια Αγορά Κλιματιστικών Μηχανημάτων
Room Air Conditioners
Κλιματιστικά Packaged
Παράρτημα Κεφαλαίου 6
7. Συμπεράσματα - Προοπτικές
7.1 Ανάλυση Ανταγωνιστικού Περιβάλλοντος
Είσοδος Νέων Ανταγωνιστών
Κίνδυνοι από Υποκατάστατες Υπηρεσίες
Διαπραγματευτική Δύναμη Προμηθευτών
Διαπραγματευτική Δύναμη Αγοραστών
Ανταγωνισμός μεταξύ Επιχειρήσεων του Κλάδου
7.2 Ανάλυση SWOT
7.3 Προοπτικές
Παράρτημα Ι: Επισκόπηση Οικονομικών Εξελίξεων
Παράρτημα ΙΙ: Ισολογισμοί Εταιρειών του Κλάδο
Παράρτημα ΙΙΙ: Κατάλογος Κλαδικών Μελετών που έχουν εκπονηθεί από τη Διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ICAP Group A.E.
Benchmarking Επιχειρήσειων του Κλάδου
ΠΙΝΑΚΕΣ
Πίνακας 2.1 Εξέλιξη ξενοδοχειακού δυναμικού Ελλάδος (2004-2017)
Π2.1 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2014)
Π2.2 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2015)
Π2.3 Μέσος όρος μηνιαίων δαπανών των νοικοκυριών κατά κατηγορία περιοχής (2016)
Π2.4 Μέσες θερμοκρασίες στην Αθήνα (2015-2017) και σύγκριση με την περίοδο 1971-2000
Π2.5 Εξέλιξη του μηνιαίου δείκτη τιμών καταναλωτή για Συσκευές Θέρμανσης και Κλιματισμού και του μηνιαίου Γενικού Δείκτη τιμών καταναλωτή (2015 - Απρίλιος 2018)
Π2.6 Ακαθάριστος Σχηματισμός Κεφαλαίου σε τρέχουσες τιμές (2007-2014)
Π2.7 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: όγκος σε χιλ. μ³ (2006-2018)
Π2.8 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: επιφάνεια σε χιλ. μ² (2009-2018)
Π2.9 Ιδιωτική νόμιμη οικοδομική δραστηριότητα κατά διοικητική περιφέρεια: αριθμός αδειών (2009-2018)
Πίνακας 3.1 Δείκτης βιομηχανικής παραγωγής του κλάδου κατασκευής ψυκτικού κλιματισμού μη οικιακής χρήσης (2010-2018)
Πίνακας 3.2 Διάρθρωση του δικτύου διανομής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.3 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων παραγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.4 Πωλήσεις επιχειρήσεων παραγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2012-2016)
Πίνακας 3.5 Συνοπτική παρουσίαση επιχειρήσεων εισαγωγής κλιματιστικών μηχανημάτων
Πίνακας 3.6 Πωλήσεις επιχειρήσεων εισαγωγής Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2012-2017)
Πίνακας 3.7 Πιστοληπτική Ικανότητα του Κλάδου: Εμπόριο «Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός – Αερισμός» (2017)
Πίνακας 3.8 Συναλλακτική Συμπεριφορά του Κλάδου: Εμπόριο «Θέρμανση - Ψύξη - Κλιματισμός – Αερισμός» (2016-17)
Πίνακας 4.1 Δείκτες κερδοφορίας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.3 Δείκτες ρευστότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.5 Δείκτες δραστηριότητας των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.6 Ομαδοποιημένος Ισολογισμός των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016, σε €)
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαίες Μεταβολές του Ομαδοποιημένου Ισολογισμού των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Πίνακας 4.8 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας AHI CARRIER ΝΟΤΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.9 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας F.G. EUROPE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.10 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας HITACHI EUROPE Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.11 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας INVENTOR A.G. ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.12 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας TRANE ΕΛΛΑΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.13 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ - ΣΑΒΒΙΔΗΣ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.14 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΑΣΚΑΛΟΠΟΥΛΟΣ, Δ., "DELPHIS" Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.15 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ, Γ. Ε., Α.Ε.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.16 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΜΑΥΡΟΓΕΝΗΣ, Δ.,"NIPPON" Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.17 Χρηματοοικονομικοί δείκτες της εταιρείας ΤΕΝΟΡΑ ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. και σύγκριση με τον κλάδο (2014-2016)
Πίνακας 4.18 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.19 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Πίνακας 4.20 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Πίνακας 4.21 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Πίνακας 4.22 Κατάταξη των εισαγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Π4.1 Δείκτες κερδοφορίας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Π4.2 Δείκτες αποδοτικότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Π4.3 Δείκτες ρευστότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Π4.4 Δείκτες χρηματοοικονομικής διάρθρωσης των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Π4.5 Δείκτες δραστηριότητας των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου (2012-2016)
Π4.6 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Μικτών Κερδών (2015-2016)
Π4.7 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Καθαρών Κερδών (2015-2016)
Π4.8 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει EBITDA (2015-2016)
Π4.9 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ενεργητικού (2015-2016)
Π4.10 Κατάταξη των παραγωγικών επιχειρήσεων του κλάδου βάσει Ιδίων Κεφαλαίων (2015-2016)
Πίνακας 5.1 Παραγωγή κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων
(1995-2017)
Πίνακας 5.2 Κωδικοί που αφορούν τα κλιματιστικά μηχανημάτα σύμφωνα με την συνδυασμένη ονοματολογία της Ευρωπαϊκής Ένωσης
Πίνακας 5.3 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2017)
Πίνακας 5.4 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια κατηγορία προϊόντων (1995-2017)
Πίνακας 5.5 Εγχώρια αγορά ψυκτών (1994-2017)
Πίνακας 5.6 Εγχώρια αγορά κεντρικών κλιματιστικών μονάδων (1994-2017)
Πίνακας 5.7 Εγχώρια αγορά fan coils (1994-2017)
Πίνακας 5.8 Εγχώρια αγορά split units (1994-2017)
Πίνακας 5.9 Εκτιμώμενα μερίδια επιχειρήσεων στην εγχώρια αγορά των split units (2017)
Πίνακας 5.10 Εγχώρια αγορά ημικεντρικών συστημάτων ανά κατηγορία (2004-2017)
Πίνακας 5.11 Εγχώρια αγορά κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κατηγορία (1999-2017)
Πίνακας 5.12 Αξία αγοράς κλιματιστικών μηχανημάτων (1997-2017)
Π5.1 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2013-2014)
Π5.2 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2015-2016)
Π5.3 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2017)
Π5.4 Εισαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια χώρα προέλευσης (2016-2017)
Π5.5 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2013-2014)
Π5.6 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2015-2016)
Π5.7 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων (2017)
Π5.8 Εξαγωγές κλιματιστικών μηχανημάτων ανά κύρια χώρα προορισμού (2016-2017)
Πίνακας 6.1 Παγκόσμια Ζήτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2013-2017)
Πίνακας 6.2 Χώρες με την μεγαλύτερη ετήσια άνοδο και πτώση στη ζήτηση κλιματιστικών (2017/2016)
Πίνακας 6.3 Παγκόσμια Ζήτηση Room Air Conditioners (2013-2017)
Πίνακας 6.4 Παγκόσμια Ζήτηση Κλιματιστικών Packaged (2013-2017)
Π6.1 Παγκόσμια Ζήτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων (2013-2017)
Π6.2 Παγκόσμια Ζήτηση Room Air conditioners (2013-2017)
Π6.3 Διάρθρωση Παγκόσμιας Ζήτησης Room Air Conditioners ανά Τύπο (2017)
Π6.4 Παγκόσμια Ζήτηση Κλιματιστικών Μηχανημάτων Packaged (2013-2017)
Πρόβλεψη εγχώριας αγοράς split units (2018-2020)